Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Jep Nielsen Buch‏‎ [I2517]‎, søn af Niels Iversen Buch og NN. Tullisdatter‏.
Født ‎± 1420 Nagbøl, Skanderup, døde ‎1500 Skanderup, Skanderup Sogn, Ribe Amt‎, sådan ca. 80 år. Erhverv: ejer af Nagbølgaard
Jep Buchs segl hidrører fra et dokument i 1468. 1/6 1468 er “Iwer Nielsen og Jep Buck, brødre af Nagbil” sammen med nogle væbnere tingsvidner ved salg af væbner Lawy Snobs gods i Malt herred til ridder Tellef Rewentlow. (Danmarks breve fra middelalderen).

Married/ Related med:

womanMette Anchersdatter‏‎ [I2518], datter af Ancher Knudsen og Mette‏.
Født ‎± 1420‎
Jeg hedder Kenneth V. Jørgensen og er 38 år gammel - og ret nylig kommet på "nettet." Min indfaldsvinkel til Buch-slægten er gårdmand og kirkeværge Peder Hansen Buch (ca. 1624-1684) i Påby, Harte s., Vejle amt, søn af Hans Mogensen Buch (nævnt 1633) i Påby; PHB's hustru: Kirsten Knudsdatter (+ 1720, Påby). Jeg kender via årelang korrespondance med to medforskere og venner, Dan Heidener og Henrik P. Jensen, adskilligt til Buch- og Mørch-slægterne og Buch'ernes sandsynlige relation til Lange og (den fynske) Reventlow (jeg nedstammer fra Knud Jepsen Buch i Nagbøl, der formodes g. m. ... Mogensdatter Lange) og kender også til problemet "Mette Terkels" i/fra Bølling, Knud Jepsen Buchs moder. Fra Peter Buch har jeg fået en debatside vedr. samme Mette. - Jævnligt er jeg i kontakt med slægts- og lokalhistorieforsker Thomas Christensen, Nagbøl, som i 1999 i et af sine breve meddeler, AT navnet Mette Terkels ER EN FEJLOVERSÆTTELSE - i de originale dokumenter, som TC selv i sin tid egenhændigt studerede på Rigsarkivet, nævnes der ikke med ét ord nogen Mette Terkels, MEN derimod, at Mette Buch(s) i Nagbøl, altså Jep Nielsen Buchs hustru, var oldemor til Jep Jepsen Buch OG søsterdatter af Morten Terkelsen i Bølling, Egtved sogn - og at dette sidste nok har været anledning til fejloversættelse/misforståelse. Så passer det hele jo også meget bedre sammen med dette, at Mette skal være datter af væbner Anker Knudsen i Malt herred (nævnes 1397), sandsynligvis gift med en ... Terkelsdatter.

Kenneth V. Jørgensen

Kilde: http://skivdal.dk/buch-net/brev9.htm 2005

Beth Jeppesen
Jeg vil gerne her tilkendegive min enighed med Kenneth Jørgensen i hans indlæg om Mette "Terkels" i sidste Nyhedsbrev. Jeg skal her begrunde hvorfor.
I "Landbohistorisk selskabs registreringer" står 1541-340a:
"Jens (Jes) Svendsen bd i Gelballe ; Knud Jepsen Buk (Buck) bd i Nagbøl; Mette Torkils (Terkels) bd, d, i Bølling, Jerlev h, Knud Bucks oldemor; Bølling Egtved s, Jerlev h; Gelballe Skanderup s, Anst h; Skanderup kirke Skanderup s, Anst h"

Her tales om Knud Buchs oldemor. Har oversætteren mon tillempet betegnelsen oldemor ?
I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 4. række, IV bind findes en afhandling af Hans Knudsen: "Kolding Rytterdistrikts Selvejere". Heri findes om Nagbølgaard, stk 3:
Christiani tertii Konfirmationsdom, dateret Refsøe Francisci Dag 1541 punkt III:
"8 Mænds Vidne, at Mette Terckels, som boede i Bølling, det var Jep Buchs Oldemoder etc."

Her tales om Jep Buchs oldemor, men nævnes ikke hvilken Jep Buch, der er jo flere af dem.
Jeg synes at alt taler for at der i begge tilfælde er tale om meget kortfattede og usikre sammendrag af den gamle tekst.
Derfor har jeg haft kontakt med Thomas Christensen, forfatter til "Skanderup Bogen" hvor Mette Terkelsdatter nævnes på side 56 som Jep Buchs hustru.
Thomas Christensen svarer tilbage, at han desværre ikke selv har set den originale tekst, men har følgende oversættelse fra en forsker han stoler på, da han kender denne som meget god til gotisk skrift, og anser oversættelsen for korrekt:
"8 mand vidnede at Morten Terkelsen, som boede i Bølling, det var fornævnte Jep Buchs Oldemor Mette Buch, som boede i Nagbøl hendes morbroder, som tvende breve udviser o.s.v. Anno 1541"

Det er jo lidt kringlet skrevet, men dog til at forstå. Thomas skriver endvidere, at han må indrømme "at det ikke var det rigtige han skrev i bogen, da det jo må være Mettes mor der er en Terkelsdatter og søster til Morten Terkelsen i Bølling".
Mettes mor kan således udmærket have været gift med Anker Knudsen og Mette således have været en Ankersdatter.
Jeg håber andre vil give deres besyv med, hvis man er uenige.

Beth Jeppesen
Kilde: http://skivdal.dk/buch-net/brev10.htm 2005

Kenneth V. Jørgensen
Jeg har netop, som sædvanlig, læst Buch-nettets seneste nyhedsbrev med største interesse. En personlig kommentar:
Selv stiller jeg også stadig et lille spørgsmålstegn ved slægten Buchs forbindelse til slægten Lange - da vi Buch-forskere vel alle smerteligt véd, at den ikke endnu er 100% bekræftet. Jeg vil gerne give Henning Jensen ret i, at forbindelsen mellem de to slægter kan virke tvivlsom, idet der jo vitterlig er tale om to sociale lag - men vi ved vel trods alt, at der kendes adskillige eksempler på, at en højadelig (hér: Lange) har giftet sig "under sin stand," fx. med en lavadelig (hér: Buch) eller borgerlig person (fx.: min hustrus ane NN Hansdatter Mule, af den adelige Odense-slægt Mule, blev gift med Eggert Jensen Satzlef, væbner (og dermed uden tvivl lavadelig) og rådmand i Odense - kan andre nævne flere eksempler?).
M.h.t. Mette "Terkels": lokalhistorikeren Thomas Christensen, Nagbøl, meddelte mig selv for ca. 2 år siden, at der i de originale dokumenter på RA ingen Mette "Terkels" er nævnt - iflg. hans kontaktperson - og at nævnte Mette var søsterdatter af Morten Terkelsen i Bølling, Egtved s., som vi har været inde på i tidl. nyhedsbrev (hermed et forsinket tak til Beth Jeppesen for hendes gode kommentar). Selvfølgelig var det da rart, om nogen kunne/ville påtage sig atter at checke disse dokumenter (selv kan jeg ikke påtage mig det, da jeg arbejder fast for Landsarkivet i Odense). At Mette nævnes som oldemor til Jep Buch på Nagbølgård: Henning Jensen har fuldstændig ret i, at udtrykket "oldemor" også jævnligt bruges synonymt med "bedstemor" (kender selv eksempler fra min egen og svigerfamilies slægter) - Jep Buch kan i så fald være = Jep Knudsen Buch (altså Mettes barnebarn) eller JKB's søn Jep Jepsen Buch (altså Mettes oldebarn, som ordlyden i dokumentet umiddelbart kan tolkes). A propos væbner: Lademanns interaktive Leksikon, 1997, oplyser, at en væbner både var en, ofte lavadelig, selvejerbonde, der fik fri bolig (selvejergård) mod at drage i leding (krigstogt) for kongen, samt en ridders følgesvend/lærling (blot til alm. orientering
Kilde: http://skivdal.dk/buch-net/brev12.htm

Børn:

1.
man‎Jørgen Jepsen Buch‏‎ [I2565]‎
Født ‎± 1451‎
Optræder 10/8 1496 som dannemand på Kolding byting.

2.
man‎Tuli Jepsen Buch‏‎ [I2566]‎
Født ‎± 1452 Dollerup‎
Vidner som dannemand 25/11 1490 , 30/11 1496 og i 1499 på Anst herredsting.

3.
manKnud Jepsen Buch‏‎ [I2515]
Født ‎1460 Nagbøl, Skanderup, døde ‎Skanderup, Skanderup Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Gårdmand på Nagbølgaard og sandemand
(Det skal her anføres, at anelinien ind i slægten Lange kræver en mere indgående undersøgelse, idet en datter af Mogens Lange ikke kendes jf. Danmarks Adels Årbog 1901). Alligevel medtages forsøgsvis denne anelinie p. g. a. oplysninger fra anden slægtsforsker).

I 1480 gav Knud Buch sammen med sin bror Ancker Buch et stykke jord vest for Vaiberg til den daværende sognepræst i Skanderup Anders Pederssen. 25/9 1490, 30/11 1496, 15/3 1498, i 1499, 25/1 1504 og 10/2 1508 optræder Knud Buch som dannemand på Anst herredsting.

Han nævnes også i et skøde af 16/6 1491 på gårde i Glibstrup og Bække sammen med sognepræsten i Anst Peder Mørck og Tuli Iversen. (William Christensen: Danmarks middelalderlige Breve og O. Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner). I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 4. række, IV bind findes en afhandling af Hans Knudsen: “Kolding Rytterdistrikts Selvejere”. Heri findes bl.a. følgende om Nagbølgaard:

“Adk. 1) Et Stoknævn af Anst Herreds Ting 1509, Torsdagen efter St. Petri Dag, 12 mænd vidner, at Jep Buch og hans Søn efter ham havde den Gaard i Nagbøl med alle sin rette Tilliggelser, i hvor som helst samme liggendes var i Anst Herred for ½ Td. Smør og 6 SK. og en Gaard i Dollerup for en Fjerding Tønde Smør og 8 Sk. , og fornte Tynge havde Kong Christophers Brev og derefter Kong Christian samt Kong Hanses. Samme 3 Breve brændte med Knud Buchs Gaard. 2) Et ditto af samme Aar Torsdagen efter St. Dionisi Dag, 12 mænd vidner, at Knud Buch havde købt Tyre Hermands Del i hans paaboende Gaard, og hans Fader Jep Buch og Arvinger havde
samme i 60 Aar, ulast eller -kær til Gaarden brændte. 3) Christiani tertii Konfirmationsdom, dateret Refsøe Francisci Dag 1541 I) paa 12 Mænds Brev af 1520, at den Otting Jord, Jes Svendsen af Gjelballe havde af Schanderup Kirke, samme gav Knud Buchs Forældre til bemeldte Kirke, og havde Knud Buch den i sin Tid ukær for Skylde til Kirken 8 Sk. II) Paa et Brev 1521, 8 Mænds Vidne, Hvorved dette stadfæstes. III) 8 Mænds Vidne , at Mette Terckels, som boede i Bølling, det var Jep Buchs Oldemoder etc. 4) Dronning Dorethes Benaadningsbrev af 7. Juli 1560, at denne Livgedingstjener Jep Buch med Hustru og begge deres Børn hendes Livstid kvit
og fri for Ægt og Arbejde tvende Gaarde, som var en i Schanderup Sogn Nagbøl med en Otting Jord paa Vrandrup Mark, og en Gaard i Dollerup, dog saa at de betidelig gav af samme Gaard den sædvanlige Landgilde, Rente og Rettighed, som deraf plejer at gange, Bygningen at holde ved lige og forbedre og Skoven ej til Upligt at forhugge. N.B. Fast af lige Indhold er nu Fæste- og Husbondholdsbrevene. 5) Skøde af Anst Herreds Ting den 27. August 1618 fra Povel Hansen i Nebel til Jep Ollesen Buch i Nagbøl. 6) Et ditto af 7. Juli 1653 fra Jep Ollesens Datter Gunder Jepsdatter til Jep Buch og Hustru. 7) Af 22. Juli 1692 fra Jep Buch til Sønnen Christen Buch og Fæstmø Boel Erichsdatter. 8) Et ditto af 5. Decbr. 1704 fra Boel Erichsdatter til hendes Fæstemand Niels Ebbesen. Landgilde Leding 1 Sk, Aarlig Penge 8 Sk, 5 Skp Kversthavre, ½ Td. Smør, 16 Sommer- og Vinterheste = 13Rdlr 5 Mk 14½ Sk”.

4.
man‎Ancher Jepsen Buch‏‎ [I2567]‎
Født ‎± 1469, døde ‎Andst, Andst Sogn, Ribe Amt
Nævnt i Andst 1480.


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020