Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Iver Findsen‏‎ [I2497]‎, søn af Find Jespersen og N.N.‏.
Født ‎± 1535 formentlig i Givskud, døde ‎± 1600 Taulov‎, sådan ca. 65 år. Erhverv: Foged hos Anne Rosenkrantz på hendes gårde i Givskud, Kgl. foged på Hønborg slot i Taulov sogn
Det kongelige slot Hønborg lå i den sydøstlige del af Tavlov sogn ved Lillebælt. Voldstedet kan endnu ses lidt nord for Hagenørgård. Tidligere fandt man ikke så sjældent gamle mønter på stedet. Hvornår slottet er opført og nedbrudt vides ikke med sikkerhed. Man mener, at det blev ødelagt under Grevens Fejde og så måske genopbygget. Men efter kejserkrigen 1625-27 rapporteres det nedbrændt af fjenden sammen med Hønborg Ladegaard, som lå længere væk fra slottet. Sidstnævnte blev dog genopbygget kort efter. Lensmændene over Hønborg len boede på slottet, i hvert fald fra 1369. Da Sidsel Rosenkrantz døde 28/11 1557, blev Hønborg len ved kongelig befaling lagt ind under Koldinghus, og forvaltningen blev så besørget af en foged med så få folk som muligt. De hoveripligtige bønder, som ikke behøvedes til Hønborg, måtte lensmanden bruge til Koldinghus. Fra Hønborg slot gik en vej til kirken i Taulov, som kaldtes "Fruens Kirkevej", ad hvilken almuen siger, at fruen i sin med 4 heste bespændte vogn hver juleaften kørte til kirken. Efter at Christian II havde fået den jyske adels opsigelsesbrev i sin handske i Vejle tog han til Hønborg, og i sin rådvildhed sejlede han mange gange frem og tilbage mellem dette slot og Hindsgavl på den anden side af Lillebælt, før han besluttede sig til at tage til København

Married/ Related med:

womanKaren Nielsdatter‏‎ [I2498], datter af Nils Smed og Karen Mortensdatter‏. PRIVAT FILTER

Børn:

1.
manBertel Iversen‏‎ [I2484]
Født ‎1555 formentlig i Givskud, døde ‎1626 Taulov‎, 70 eller 71 år, begravet ‎Taulov Kirke foran alteret. Erhverv: Sognepræst i Taulov og provst i Elbo m.fl. herreder
sognepræst i Taulov og Erritsø samt provst i Elbo m.fl. herreder, f. omk. 1555 formentlig i Givskud, d. 1626 i Taulov og begr. i kirken foran alteret, g. 1. gang omk. 1584 m. Dorthe Hansdatter?, f. omk. 1560 i Kolding, d. 1596 i Taulov, formentlig datter af den forrige sognepræst Hans Poulsen og dennes Hustru Karen. De havde også en datter Kirsten, som var gift med præsten Jens Jensen i Herslev jf. Peder Hegelund.
Bertel Iversen g. 2. gang omk. 1597 m. Ellen Jørgensdatter, f. omk. 1570 i Udby præstegård på Fyn. Bertel gift 3. gang m. Dorthe Jensdatter, der blev gift med eftermanden i embedet Henrik Sørensen Bøgvad. Da Dorthe Jensdatter ret hurtigt igen blev enke, giftede hun sig med næste eftermand i embedet sognepræst Christen Olufsen, d. 3/4 1667. (Se under anepar nr. 476-477).
Bertel Thaulows store firkantede gravsten med de 4 evangelistsymboler i hjørnerne lå oprindeligt over hans og hans første hustrus grav foran alteret. Senere blev den lagt uden for døren til våbenhuset, hvor den blev sønderslidt af kirkegængernes fodtrin, så det meste af indskriften forsvandt. Men en senere sognepræst Barthold Hoe har sikret ordlyden af verset på gravstenen. Den er på latin, men kan oversættes således:

"Bertel betroede her sine tørre bene til jorden,
medens sjælen han gav selv til den højeste Gud.
Han for folket fortolked Kristi himmelske lære,
og på sin post han var altid årvågen beredt.
Ulven skræmte han bort med guddomsstaven i hænde,
så den ej sønderrev de ham betroede lam,
og af sin inderste sjæl oprigtigt tilbad han Kristus,
og udi Kristi skød ham venter det evige liv".

Gravstenen blev omkring 1920 transporteret til Norsk Folkemuseum på Bygdø ved Oslo, hvor der jo som tidligere omtalt er oprettet et særligt Thaulowmuseum. Stenen var af lerskifer eller klebersten. Den var defekt, og det største stykke måler 1,25m x 1.02 m. Indskriften er hugget med fordybede versaler. Kirken i Taulov fik i bytte en tavle (noget unøjagtig) med sognepræsterne i Taulov efter reformationen. Gravstenen hører i virkeligheden til i Taulov kirke, da Bertel Iversen ikke er stamfader til den vidt udbredte Thaulowslægt i Norge og i det øvrige Europa. Men museet har oplyst, at fragmenterne af stenen ikke kan findes. Se under ane nr. 476-477. c.

Den del af teksten på gravstenen, der kan tydes, fortæller at Bertels første hustru døde i sin ottende barselsseng, men ikke hvad hun hed. Hun var formentlig datter af Hans Poulsen, som nævnt ovenfor. Hun levede sammen med ham i 12 år.
Bertel blev student og indskrevet ved universitetet i Kiel i april 1579 under navnet Bartholomæus Ivarij Gidschou (Givskud).
Under en rejse som Frederik II foretog i Jylland, udstedte han den 6/3 1584 en skrivelse, i hvilken han pålagde biskoppen i Ribe at prøve 3 aspiranter, der havde meldt sig som ansøgere til Vejlby - Ullerup sognekald. En af de 3 var Bertel Iversen, der af kongen omtales som "en af vore og Kronens tjeneres sønner". (Bertels far var slotsfoged på Hønborg slot i Taulov). Biskoppen beordredes til at begive sig til Kolding og der give hver af aspiranterne sin tekst, lade dem prædike i kirken og beskikke den til embedet, som er "lærdest og skikkeligst". Thi kongen ønskede en god og lærd mand, fordi "det var et godt kald, og vi kommer der på egnen på jagt". I konkurrencen sejrede Bertel Iversen, som derefter beskikkedes til sognepræst i Vejlby - Ullerup i Elbo herred ved Fredericia. Men allerede samme år fik han det bedre kald i Taulov, hvor sognepræsten Hans Poulsen lige var død.
Bertel Iversen deltog i valget af Prins Christian og dennes hyldning i Viborg i 1610.
En regnskabskvittering fra lensmanden på Koldinghus Otto Brahe vedrørende Erritsø kirke lyder således (Vejle Amts Årbog 1915):
"Anno 1618 d. 4. Julij giorde Pastor Bertill Iffuersen i Tafflou Nøbbilt Erritzøe Kirchis Regneskaff paa huilche hand paa forne Kirchis Vegne fra Philippi Jacobi Dag 1617 till same Aars Dag 1618 haffuer oppebaarit och igien udgiffuidt. Thoe bliffuer hand Kirchen skyldig Tiffue halfftredie Daller.
Och herudinden beregnitt, huis Kirchen hannom och hand Kirchen igien aff forledne Aaringer ere huerandre skyldige bleffne.
Otthe Brahe. Egen Handt."

Hr. Bertel boede i præstegåden fra 1584 og til sin død i 1626. Den var på 11 tdr. hartkorn. Det fremgår af Koldinghus lensregnskaber 1610-11, at hr. Bertel Iversen, præst i Taulov, af Christian III årligt var bevilget 3 ørt. byg fra Koldinghus loft for sognets ringheds skyld. Af samme lensregnskaber fremgår det, at han som provst i Elbo herred var fri for gæsteri. Han ejede Kærhuset i Taulov på 10 tdr. hartkorn, som gik videre i arv til slægten. Kærhuset i Taulov er den ejendom, som hr. Bertels forgænger og sandsynlige svigerfar Hans Poulsen lod bygge på den jord (halvdelen af 1½ otting) i Taulov Nebel, som han jf. Elbo herreds tingbog havde købt i 1579 af Peder Høst i Børup, Taulov sogn. Den 19/3 1579 udstedes forleningsbrev for hr. Hans Poulsen, sognepræst til Taulov og Erritsø sogne, der har berettet, at han er kommen til en øde præstegård. Derfor har han solgt sin ejendom i Kolding og igen købt et stykke jord i Taulov, som han har opført bygning på og har bevilget, at samme ejendom og bygning fremdeles må blive ved sognepræsteembedet mod afgiften af Kronens part af korntienden af Erritsø sogn kvit og frit (Kancelliets Brevbøger). I Karen Brahes bibliotek på landsarkivet i Odense findes en bog - et oktavhåndskrift - som er skrevet i 1606 og som Bertel Iversen i 1620 forærede til Otto Brahe med følgende let læselige dedikation i bogen omskrevet nogenlunde til nudansk:
"Ærlig og velbyrdig mand Ottho Brahe Pedersen til Krogholm, Krenkerup og Torpenfeld, kongelig majestæts høvidsmand på Koldinghus, min gunstige lensmand og mægtige patron er den liden bog foræret til taknemmeligheds bevisning for mange beviste velgerninger.
Af
Bertel Iversen i Taulov, Guds ords tjener til Taulov og Erritsø sogne.
Den 22 marts anno 1620".

På en anden side i bogen står følgende:
"Bogen taler:
Jeg i dag er ethundrede år, dog i jomfrukloster går.
Ottho Brahe holdt af mig, derfor vil jeg nu til dig
Karen Brahe, om jeg må sidst blandt dine bøger stå.
Giv forlov og tag mig ind. Herren fryde selv dit sind!
Amen.
Den 22 marts 1720".
Dette er således skrevet på hundredeårsdagen for Bertel Iversens dedikation.

2.
man‎Hans Iversen Find‏‎ [I2807]‎
Døde ‎27 Okt 1606 Guldager. Erhverv: først residerende kapellan i Vejle, senere sognepræst i Guldager.


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020