Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Peder Laugesen‏‎ [I2464]‎, søn af Lauge (Lave?) Nielsen og Kirsten Marcusdatter‏.
Født ‎14 Maj 1649 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, begravet ‎25 Jun 1700 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt. Erhverv: Købmand, overformynder og konsumptionsforvalter i Kolding
Peder Laugesen fik 15/3 1680 borgerskab i Kolding.
I J. O. Brandorffs bog “St. Nikolaj Kirke i Kolding” s. 34 står følgende om åbne begravelser: “Købmand, overformynder og Consumtionsforvalter Peder Laugesen og Hustru Dorthea Berthelsdatter begravet 13/7 1684”. Dette kan ikke passe, idet der intet er at finde i kirkebogen om en tidligere vielse. Karen Bendixdatter bekostede i 1700, da Peder Laugesen døde, en åben begravelse i det nordre kapel i St. Nikolaj kirke for dem og deres arvinger.
Peder Laugesen måtte lide den tort, at han i bytinget af sin bror Marcus Laugesen blev afkrævet betaling for et nyt stempel, som i sin tid var blevet forordnet, men som Peder Laugesen hævdede, at deres far havde betalt for længe siden. Det, som faldt Peder mest for brystet, var dog, at Marcus ikke gik til ham selv, når de var brødre og boede i samme by.
21/12 1716 solgte Rasmus Nielsen Bech “Hamborgerherberget”, en gård der lå i Helligkorsgade ved siden af tolder Peder Hansens gård på hjørnet af Østergaden. På den vestre side af “Hamborgerherberget” lå en gård, som beboedes af grovsmed Niels Bendixen, en bror til Karen Bendixdatter.
Rasmus Nielsen Bech døde i 1719, hvorefter Karen Bendixdatter førte forretningen videre indtil hun døde i 1730. Auktionen over det anselige bo varede 3 dage.

Gift ‎10 Aug 1679 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt med:

womanKaren Bendixdatter‏‎ [I2465], datter af Bendix Nielsen og Ellen Hansdatter‏.
Født ‎31 Mar 1654 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, begravet ‎16 Jun 1730, ‎1st ægteskab med: Peder Laugesen, 2nd ægteskab med: Rasmus Nielsen Bech

Børn:

1.
womanKirsten Pedersdatter Laugesen‏‎ [I2457]
Født ‎1680, døde ‎22 Mar 1754 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt‎, 73 eller 74 år
Kirsten Pedersdatters lavværge blev hendes stedfar Rasmus Nielsen Bech. Værger for børnene blev deres farbrødre Hans Hansen Mouritzen forvalter af grevskabet Samsø og Peder Hansen Mouritzen sognepræst i Hundslund.

26/6 1714 giftede Kirsten sig 2. gang med tolder Peder Hansen, dbt. 24/10 1685 i Kolding, begr. 10/8 1724 i Kolding, søn af borgmester Hans Pedersen og Margrete Cathrine Curtz. Peder Hansen havde tidligere været gift, idet han 27/10 1711 ægtede Anna Nielsdatter, f. 6/4 1694 i Kolding, datter af rådmand Niels Bertelsen. Hun døde barnløs i 1713 kun 19 år gammel og blev begr. 19/3. Boet efter dem beløb sig til 1155 rigsdaler, hvoraf Peder Hansen fik den ene halvdel og Annas familie den anden. Iøvrigt havde Peder Hansen i 1709 gjort et lille sidespring, så han måtte stå åbenbar skrifte i kirken, idet han havde haft lejermål med Margrethe Smith. Med hende fik han en dreng, der blev døbt Hans den 13/6 1709. Denne blev allerede begr. 2/8 1709.
Ved giftermålet med Peder Hansen blev Kirsten Pedersdatter svigerinde til sin datter Karen gift med Friederich Hansen Curtz. 3/8 1724 døde Peder Hansen, og Kirsten sad igen tilbage som enke. Nu med yderligere 3 børn: Hanne Pedersdatter 9 år, Johanne Margrethe Pedersdatter 8 år og Hans Pedersen 2 år (døde i 1740 som student i København). Mindst et barn var dødt. Ved Johanne Margrethe Pedersdatters bryllup den 14/11 1732 i Kolding med byfoged Christian Grundal var forloverne sognepræst i Ølgod Ude Sørensen Haahr og sognepræst i Vissing Friederich Hansen Curtz.
Boet efter tolder Peder Hansen så således ud:
Ejendommen på hjørnet af
Østergade og Helligkorsgade 600 rigsdaler
Lån til kongen 660 -
5 stk. markjorder og enge 510 -
Dertil løsøre m.v. 1947 -
Ialt formue 3717 rigsdaler.

Af gælden kan følgende have interesse:
Lånt hos Karen Bendixdatter i rede penge 500 rigsdaler
Kirsten Hansdatter Bruuns arvepart efter
sin far Hans Hansen Bruun 333 -
Anden gæld 271 -
Ialt gæld 1104 rigsdaler.
Skiftet kunne dog ikke gøres færdigt, da Peder Hansens far Borgmester Hans Pedersen lige var død, og en del af hans formue skulle tilfalde sønnen. Moderen Margrethe Cathrine Curtz sad i følge kongelig bevilling i uskiftet
bo, men hun gik på visse betingelser ind på et skifte, hvori bl. a. deltog hendes lavværge Henrik Rafn og børnene foruden Kirstine Hansdatter Bruun. Aftalen med Margrethe Cathrine Curtz , der var flyttet til Vejle, gik bl.a. ud på at så længe hun levede skulle hun have landgilden fra følgende møller:

Vejle mølle 106 rigsdaler
Gudsø mølle 40 -
Skibdræt mølle 40 -
Ialt 186 rigsdaler.

Til børnene og sin mands arvinger afstod hun hus, gård, købstadsjorder, møllegodset, ålegården m.v. Møllerne indbragte ved auktion 797 rigsdaler og jordegodset 1775. Hele auktionen indbragte i alt 3882 rigsdaler.
Derudover skulle Margrethe Cathrine Curtz årligt nyde af “Kærhuset” i Taulov 4 rigsdaler, som efter hendes død skulle overgå til Kolding kirke til betaling af hendes gravsted og lysekronens vedligeholdelse. Hun døde hos sin datter Charlott - Amalia i Vejle og blev begravet der 25/7 1730, men blev overført 17 OKT 1730 til familiegravstedet i Kolding kirke. Charlott - Amalia var gift 2. gang med provst og sognepræst i Vejle og Hornstrup Mouritz Mouritzen Høyer.
Da alt var ordnet i 1730 havde Kirsten Pedersdatter fået 1299 rigsdaler efter sin mand og 270 rigsdaler efter hans mor.
Allerede 9/8 1725 havde Kirsten giftet sig for 3. gang med hører ved Kolding latinskole senere købmand og rådmand Daniel Michelsen, dbt. 21/11 1700 i Kolding, begr. 6/5 1759 samme sted, søn af købmand og rådmand Michel Danielsen og Karen Terkelsdatter. Fra 1722 til 1725 var Daniel Michelsen ansat som hører ved Kolding latinskole. Efter giftermålet med Kirsten virkede han som købmand, men fortsatte sine studier for egen fornøjelses skyld. I tidens løb samlede han sig et bibliotek på omk. 400 bind omfattende den klassiske græske og latinske litteratur og det 17. og 18. århundredes lærde værker. De boede i en af byens bedste ejendomme, der lå længst mod syd på den vestlige side af Østergade som hjørneejendom til Helligkorsgade. Han ejede flere ejendomme i byen, det halve af Nørreports konsumtionsbod og part i flere skibe. Lige før han døde, skænkede han et legat på 500 rigsdaler til byens fattige og en toft i Søndervang til kirken mod en begravelsesplads i denne. Kirsten fik ikke børn i dette ægteskab. Nu havde hun også i sine to første ægteskaber fået mindst 16 børn, hvoraf 8 døde hurtigt og 4 til døde inden 1730. Hun fik 53 børnebørn.

2.
man‎Lave Pedersen‏‎ [I2873]‎ PRIVAT FILTER

3.
woman‎Anne Pedersdatter Laugesen‏‎ [I2874]‎
Begravet ‎18 Mar 1690 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

4.
manLauge Pedersen‏‎ [I2875]
Døde ‎10 Jun 1753 Sdr. Bork. Erhverv: magister, sognepræst i Sdr. Bork og herredsprovst

5.
woman‎Maren Lisbeth Pedersdatter Laugesen‏‎ [I2879]‎ PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020