Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Anders Madsen Haar‏‎ [I1209]‎, søn af Mads Haar og N.N.‏. PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

Børn:

1.
manJørgen Andersen Haar‏‎ [I1207]
Født ‎1560 Eltang el. Vester Nebel, Vejle Amt, døde ‎1635 Vester Nebel, Vejle Amt‎, 74 eller 75 år. Erhverv: Herredsfoged i Brusk hd og selvejer i Vester Nebel
I 1609 blev han herredsfoged og blev da fritaget for landgilde i tiden 1609-1615. Jf. Koldinghus lensregnskab 1610-11 drejede det sig om følgende til Koldinghus:
1 td. salt, 1 bolgast, 10 skp. kværst, 2 sk. leding, 1 mk. haar, 1 mk. garn, 1 brændsvin, 10 læs ved, 0,5 læst. kul, 6 sommerheste - for dem 2 mk. og 6 skp. havre, 10 vinterheste - for dem 2 mk. og 10 skp. havre, 3 jægerheste - for dem 21. sk. og 1 alb.
Sammen med delefoged Søren Bertelsen i Dons skulle han af en ålegård årlig give 1 fjerding ål. Fra samme lensregnskaber citeres:

“Jørgen Andersen i Nebell, herredsfoged i Brusk herred, Nis Buck i Eltang og Mads Andersen (Jørgens bror?), borger i Kolding og tingskriver, gør vitterligt for alle, at efter Guds byrd 1610 lørdagen den 27 oktober på foreskrevne ting for dom og ret var skikket Søren Bertelsen i Dons, kgl. majestæts delefoged i forskrevne herred, lovligt bedes og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd, som var Nis Buck i Eltang, Nis Poulsen i Møsvraa, Jens Sørensen i Viuf, Mads Poulsen i Haastrup, Per Buck i Lilballe, Vollu Staffensen i Harthe, Kresten Hansen i Bramdrup og Vollu Ebbesen i Hørup, hvilke forskrevne 8 mænd alle vidnede på deres gode tro, sjæl og ret sandhed, at de så og hørte samme dag og tid på forskrevne ting for dom, at for dem vidnede med oprakte fingre og hellig ed Jens Persen i Dons, Per Jensen, Hans Nielsen og Jon Jebsen der sammesteds, at de var udi Dons mølle i dag med Jens Laursen, slotsfoged på Koldinghus, og Søren Bertelsen i Dons, delefoged i Brusk herred, deres overværelse, at skulle vurdere og overveje det halve bo, som fandtes i forskrevne mølle, som Morten Hansen møller var frarømt med hans egen hustrus søsterdatter, Dorritte Jensdatter, som han beligget havde. Og da fandtes i forskrevne mølle dette efterskrevne gods, som hans hustru Maren Mortens tilhørte, som endnu besidder forskrevne mølle, som var 4 køer, de to vurderet til 8 daler, en hoppe af to 4 daler, en seng af to 4 daler, halvparten af det korn, der fandtes 2 daler, og halvparten af en lille bryggekedel 2 daler. At de så for os dette vidner, vi med vor besegling her nedenfor. Actum ut supra”.
Fra dette anepar nedstammer forfatteren Harald Kidde.

1621-34 var han kirkeværge i Vester Nebel. Et skøde fra Brusk herredsting af 12/2 1597 tilgik Jørgen Andersen i Nebel og hans hustru Lene Jørgens fra Jørgens to fætre Madz Rasmussen i Bramdrup og Rasmus Rasmussen af Faster og flere af deres medarvinger. (I 1610 levede i Bramdrup jf. jordebogen en selvejerbonde med frit jordegods Hans Rasmussen Haar, men ingen af navnet Madz Rasmussen).

2.
man‎Hans Andersen Haar‏‎ [I2798]‎
Født ‎1565‎. Erhverv: i Koldinghus jordebog 1634 og 1641.

3.
manAnders Andersen Haar‏‎ [I2799]
Født ‎1568, døde ‎1630‎, 61 eller 62 år. Erhverv: kæmner og rådmand i Kolding samt vin- og saltimportør
Anders Andersen Haar har på en eller anden måde haft tilknytning til den tidligere kongsgård Nygaard i Øster Starup sogn, hvorfor han også kaldte sig Nygaard. Det vides, at Nygaard i 1620' erne blev forpagtet ud til den højstbydende (Vejle Amts Årbog 1908). Hans navn og stilling som byens kæmner står på stormklokken i St. Nicolaj kirke i Kolding. Jf. Koldinghus lensregnskaber 1610-11 leverede han 17½ tønde smør til Københavns slot. Han havde en søn Anders Andersen Haar, som var rådmand i Kolding og forvalter af det spanske handelskompagni. Denne meddelte i 1631 efter faderens død til rådstuen, at Jens Jørgensen (Haard) som formynder i hans fravær nu havde gjort regning og rigtighed for sit formynderskab. Andre børn var Giertrud Andersdatter f.1603, begr. 2/10 1659 under pesten, som fik Søren Christensen til værge og Maren Andersdatter fra 2. ægteskab, som fik herredsfogeden i Holmans herred Søren Haar på Nebbegaard til værge. Giertrud Andersdatter var 1.gang gift med den engelske adelsmand Henric Denton, begr. 18/4 1641 i Kolding, gift 2. gang 21/1 1644 i Kolding med Hans Jørgensen. En søn fra første ægteskab Anders Henrichsen Denton blev under pesten begr. 21/8 1659 19 år gammel. Formentlig er det ovennævnte Maren Andersdatter Haar, der den 3/12 1643 i Kolding bliver gift med Jeppe Christensen Egtved. Endelig var der to børn til, nemlig Else Andersdatter, som døde før faderen og Ancher Andersen, som fik rådmand Mogens Erichsen som værge, og som også døde tidligt.

4.
man‎Niels Andersen Haar‏‎ [I2804]‎
Født ‎1578‎. Erhverv: i Koldinghus jordebog 1641 og 1653.

5.
man‎Mads Andersen Haar‏‎ [I2805]‎
Født ‎1580, døde ‎03 Feb 1630‎, 49 eller 50 år. Erhverv: borger og tingskriver i Kolding.

6.
woman‎Maren Andersdatter‏‎ [I2806]‎ PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020