Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Hans Hansen Høxbroe‏‎ #2636‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

woman Karen Terkelsdatter‏‎ #2635‎ PRIVAT FILTER
, 1st married/ related med: Michel Danielsen, ‎2nd married/ related med: Hans Hansen Høxbroe

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020