Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Bertel‏‎ [I2506]‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

N.N.‎

Børn:

1.
womanMarine Bertelsdatter‏‎ [I2504] PRIVAT FILTER

2.
manIver Bertelsen‏‎ [I2568]
Født ‎± 1525, døde ‎08 Sep 1583 Ringsted‎, sådan ca. 58 år
(Poul Lindholm har i sin bog ”Almind Sogn” Iver Bertelsen som sognepræst i Almind og residerende kapellan i Kolding omkring 1550, men denne afløstes 1552 af Niels Nielsen Colding). Iver Bertelsen studerede ved universitet i København, fortsatte flittigt 1556-1558 ved universitetet i Wittenberg under Philip Melanchtons ledelse og tog magistergraden, 1559 professor ved Københavns universitet, lagde sig ud med sine kolleger og blev sognepræst i Stege. Mange anklager imod ham af religiøs art, kom på kant med fogeden på Stegehus en rå og voldsom person. Det endte med, at hr. Iver i 1567 blev sat fra sit embede og hensat i fængsel for gejstlige i Sorø kloster. Klosterets forstander dengang var abbed Morten Pedersen Hvid (se under ane nr. 1912-1913 a.). Frederik II besøgte Sorø kloster i 1570 og her lykkedes det Iver Bertelsen at forelægge sin sag for kongen. Kongen gav ham ikke alene friheden, men også sin yndest. 1571 blev Iver Bertelsen udnævnt til abbed i Ringsted kloster. Kongen forlenede ham i 1572 med et kannikedømme i Århus, og endelig blev han 30/10 1572 beskikket som eftermand for Morten Pedersen Hvid som abbed for Sorø kloster. Han blev altså forstander for det kloster, hvori han selv havde siddet som gejstlig fange for to år siden. 12/8 1579 Kong Frederiks missive på mester Iver Bertelsen, abbed i Sorø kloster, hans vegne, at han må participere in bonis communibus (Kancelliets Brevbøger 1576-1579, p. 724). Efter at have været abbed i Sorø i 8 år, måtte han vige embedet for en anden yndling af kongen, nemlig Peter Reedtz, hvorefter turen gik tilbage til Ringsted kloster som befalingsmand og abbed der. På hans gravsten kaldes han befalingsmand over Ringsted kloster. Under sit fangenskab i Sorø forfattede han efter indskrifterne i Sorø kirke et slægtsregister over Skjalm Hvides berømte æt. Formentlig har dette indgået i Morten Pedersen Hvids afhandling om Hvideslægten. 26/12 1585 skrev Frederik II til Elsebet mester Ivers og bad hende sende de historiske samlinger, som hendes afdøde husbond havde forfattet. Iver Bertelsens søn Hans Iversen blev i 1621 sognepræst i Boeslunde. Dennes søn igen Iver Hansen Munk efterfulgte 1658 faderen i embedet, hvor han blev bekendt for sin fædrelandskærlige og forstandige opførsel under den svenske krig. (Se i øvrigt omtalen af Iver Bertelsens levned i Ny Kirkehistoriske Samlinger 2. rk. bd. 3, side 535-567 og 3.rk. bd. 3, side 217).

3.
manHans Bertelsen‏‎ [I2573] PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020