Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Peder Christensen Marebæk‏‎ #2470‎, søn af Christen Marebæk og N.N.‏.
Født ‎± 1600, døde ‎1663‎, sådan ca. 63 år. Erhverv: Provst i Jerlev - Slaugs herred, ‎mellem 5-03-1632 og 1662; Sognepræst i Vorbasse og Grene
Peder Marebæk blev student i Ribe 1630 og straks hører i Ribe. Da biskop Jersin yndede ham for hans flid, troskab og hæderlige opførsel blev han rektor i Ringkøbing. Han virkede altså som rektor ved latinskolen i Ringkøbing, mens Hans Hansen Kjær (Paludan), ane nr. 478, var sognepræst i byen. Ordineret til præst 5/3 1632, viceprovst i 1661, afstod kaldet i Vorbasse i 1662 kort før sin død.
Han havde ikke studeret ved universitetet, men havde dog taget attestats der. Han fik 11/2 1632 den nødvendige tilladelse til at bestride kaldet i Vorbasse, idet det var så ringe, at man ikke let kunne få en anden dertil. Teologerne dengang sagde, at skulle man være præst i Vorbasse, skulle man bede en særlig bøn. Kort efter sin ansættelse klagede han over præstegodsets ringe tilstand, og biskop Jersin støttede hans klage. 9/1 1634 fik lensmanden på Koldinghus kongeligt brev om, at give præsten den første gode krone- eller kirketiende, som blev ledig i nærheden af Vorbasse. Torstenssonkrigen 1644-45 og svenskekrigen 1657-60 var skæbnesvangre for ham. I 1648 klagede han igen over, at han boede i den mest barske hedeegn med sandfygning og vandløb m.m. samt at han havde lidt stor skade under krigen og var blevet udplyndret 23 gange. Præstegården afbrændtes under krigen i 1659 og blev først genopbygget af eftermanden. I peståret 1659 blev Vorbasse også ramt ganske forfærdeligt. 9/11 1661 fik han lov til for sin store armods skyld at lade sætte “Becken for Kirkedørene i København” og der “indsamle hvad godt Folk hannem af Christen medlidenhed will giffue”. Allerede 4/12 1661 søgte han om hjælp igen. Embedet var stadig tillagt 6 ørter korn fra magasinet på Koldinghus, men i de sidste 5 år havde han intet fået. Endvidere havde han mod en afgift fået ret til at oppebære den halve kirketiende fra Andst, men kornet leveredes kun til herredsgrænsen. Nu søgte han yderligere om en gård i Grenekrog til anneksgård samt kongetienden af Vorbasse, Grene og Heinsvig sogne. Tillige søgte han om at måtte få en medhjælper i sit embede, da han var skrøbelig til fods. Han opholdt sig i København i længere tid i slutningen af 1661. Muligvis havde han truffet aftale med den mand, der skulle blive hans eftermand og svigersøn. Efter Peder Marebæks død i 1663 fragik arvingerne arv og gæld.
Peder Marebæk er også registreret som forfatter, idet han bl.a. har skrevet “Theatrum regum Danorum”, der handler om “Danske Kongers speyl og Skuespil, hvor udi Grandgifeligen beskues deris Høybaarne Herkomst, Fyrstelige Dyder ect., fra den første Kong Dan indtil Kong Fredric den Tredie. Kbh. 1661-1662”. Værket består af 101 vers. Et til hver konge. Rimkrøniken var tilegnet Erik Krag til Bramminge og hans hustru Vibeke Rosenkrands og deres børn. Erik Krag var oversekretær i kancelliet og domprovst i Ribe. Så måske skal dette værk ses som en sidste anstrengelse for at gøre opmærksom på sig selv i et forsøg på at få sit præsteembede i nogen lunde stand efter krigens hærgen. Men lige meget hjalp det. Nævnes skal også “Dødens idelige Betænckelse aff den 39. Davids Psalme andragen, der Frue Margrete Kaasz, Laurids Belows til Kølskegaard, hendis adelige Ligs Begængelse bleff huldet udi Gudom Kircke den 24. Julii 1660”.
Gennem datteren Sidsel blev Peder Marebæk tiptipoldefar til filosoffen Henrik Steffens, forfatteren Herman Bang og digteren N. F. S. Grundtvig.
Torsdag den 25. juni 1663:

Blandt de 8 mænd. Søren Jenuoldsen (Enevoldsen) i Donslund mølle.

Hans Christensen i Adserspel, end undersigelse vinde efter sal. hr. Peder Christensen Marebæk, forrige præst til Vorbasse og Grene sogne. Hans Christensen opsagde på vegne af sin hustru og alle hr. Peder Christensens børn og arvinger arv og gæld efter ham, så de intet ville arve, ikke heller gæld betale. - Der er kaldsseddel fra Viborg med varsel til alle hr. Peder Christian Mariebechs kreditorer til frasigelse af arv og gæld.

Married/ Related med:

woman Dorthe Christensdatter Veerst‏‎ #2471‎, datter af Christen Stephansen Veerst og Sidsel Sørensdatter Hundevad‏.
Født ‎± 1605, døde ‎<1684‎, sådan ca. 79 år

Børn:

1.
man Christen Pedersen Marebæk‏‎ #2713‎ PRIVAT FILTER
3.
woman Maren Pedersdatter Marebæk‏‎ #2461
Født ‎± 1635 Vorbasse, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, begravet ‎14-01-1701 Lindknud Sogn, Ribe Amt
Som enke blev Maren siddende som fæster på den store gård. Hun blev gift igen med enkemanden velagtbare Hans Hansen Haar, f. omk. 1630 på Skovgaard i Øster Starup sogn som søn af Hans Jørgensen Haar, begr. 10/7 1712 i Lindknud. Hans Hansen Haar havde fra tidligere ægteskab en lille datter Ide Marie Hansdatter Haar, f. 1674, d. 1741. Hans Haars fæstebrev er dateret 31/1 1675, hvilket viser, at han har fæstet halvdelen af Adserbølgaard, mens Hans Kristensen endnu levede.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020