Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Niels Olesen‏‎ #23‎, søn af Oluf Olufsen og Kirsten Michelsdatter‏.
Født ‎18-11-1798 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎08-02-1870 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, 71 eller 72 år, begravet ‎16-02-1870 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Gaardmand i Lintrup
Niels Olufsen var ved folketællingen i 1834 ugift tjenestekarl, 35 år, på en gård i Lintrup (nr 14). Ved Folketællingen i 1845 var han gift gårdmand i Lintrup, 46 år. Han har giftet sig til gård (Nr.1 i Lintrup) og 4 børn Sad senere i aftægt hos sin svigersøn Niels Nissen, se skøde og aftægtskontrakt i vedlagte dokument:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup By, , en gaard, 1, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Olesen, 47, Gift, , gaardmand, her i sognet [Holsted]
Dorthea Sine Christensdatter, 44, Gift, , hans kone [Niels Olesen], Aastrup sogn, Ribe amt [Gørding herred]
Christine Hansen, 16, Ugift, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Ane Maria Hansen, 12, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Niels-Sine Hansen, 9, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Kirsten Nielsen, 6, -, , deres datter [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Hans Nielsen, 3, -, , deres søn [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aftægtskontract

imellem Niels Olesen og Hustru Dorthea Sine Christensen i Lintrup som Aftægtstagere for deres Livstid og deres Svigersøn Niels Nissen som Aftægtsyder oprettet i Anledning af, at Sidetnævnte Dags Dato har faaet Skjøde paa Førstnævntes Gaard i Lintrup.

1) Saalænge Aftægtsfolkene dermed ere tilfredse gaae de paa Mad og Maal med Gaardens Beboere og nyde deres Føde, Klæder og øvrige Fornødenheder sammen og i Forening med dem uden særskilte Aftægtspræstationer, dog at de ere berettigede til for dem selv at benytte Gaardens lille-Døns eller -Stue og erholde daglig leveret et Fad nymalket Mælk for at samle Fløden til deres Kaffe.

2) Naar de derimod ønske at oppebære deres Aftægt bliver denne at svare Saaledes:
Til Beboelse for dem opfører Aftægtsyderen Østen i Gaarden 4 Fag nyt Huus med 9 Alens Bjelker, som indrettes med Loftskud, Vinduer, Dørre og øvrige Indretninger i hver Henseende forsvarligt og ganske efter Aftægtsfolkenes Ønske og Anvisning.-
Aftægtshuset, som stedse i hver Henseende forsvarlig vedligeholdes af Aftægtsyderen, skal være fuldført efter et halvt Aars Varsel.

3) Til Have overlades Aftægtsfolkene et Stk. Jord 20 Alen i Quadrat Østen for Aftægtshuset, som Aftægtsyderen indhegner og altid forsvarlig vedligeholder Hegnet, ligesom Aftægtsyderen aarlig for Aftægtsfolkene graver og dyrker Jorden og leverer den dertil fornødne Gjødning imod at erholde Aske og Affald fra Aftægtshuset.


4) Af Gaardens Indbo udtager Aftægtsfolkene 2 Senge, 1 Kiste, 1 Dragkiste, 1 Spinderok, 2 Stole, 1 Bord, 1 Timeviser, 1 Kakkelovn og andre fornødne Gjenstande, son de maatte ønske at benytte paa Aftægten.

5) Til Ophold bliver aarligt at levere Aftægtsfolkene:
3 Tønder Rug,
6 Skp. Boghvedegryn,
2 Skp. Byggryn,
1 Tønde Byg,
6 Skp. Bygmalt
- leveres med Halvdelen hver 1. Maj og anden Halvdel 1. November.
2 Lpd. (Lispund) godt tørt Flæsk fra Forenden af Siden.
4 Lpd. godt færsk Faare- eller Oxsekjød,
og 6 Pund Talg
- leveres i almindelig Slagtetid imellem November og Juul.
8 Pund Uld med halvdelen 1. Juni og 1. Oktober.
8 Pund uheglet Hør hver 2.Februar.
200 friske Hønseæg med 1 Snees den første Dag i hver Maaned, undtagen Januar og Februar.
11/2 Skp. middel Salt og 1 Pund Humle - hver 1. November.
6 Pund almindelig god Kardustobak leveres med 1 Pund hveranden Maaneds første Dag.
4 Lpd Rughalm til Sengene leveres paa Aftægtsfolkenes Forlangende.
12. Pund Kaffe
og 6 Pund Cikorie
- med 1/3 hver af Aarets Højtider.
6 Kander godt Kornbrændeviin, ligeledes
8 Pund Sukker, nemlig 3 Pund til Juul, 3 Pund til Paaske og 2 Pund til Pintse.
1 1/2 Pund Smør hver anden Maaneds første Dag.
Daglig 1 1/2 Kande nymalket ublandet Mælk, som leveres
med 1 Kande om Morgenen og 1/2 Kande om Aftenen.
4 Pund Svinefedt
1 Td. gode Spisekartofler
-leveres hver Juul.

6) Til Ildebrændsel leveres Aftægtsfolkene aarligt 15.000 Klyne, sorte og graae med hinanden, saaledes som Mosen afgiver dem, samt 4 Læs Tørv á 8 Snese pr. Læs, som alt i rette Bjergningstid graves, røgtes og hjemkjøres, i Stak sættes og tildækkes af Aftægtsyderen.

7) Aftægtsfolkene har fri Adgang til og Benyttelse af Gaardens Brønd. Brygge- og Bageredskaber, deres Korn besørger Aftægtsyderen paa Forlangende til Møllen og malet og hjem igen i Aftægtshuset.

8) Aftægtsyderen skal 2 Gange om Aaret på Forlangende med Hest og Vogn befordre Aftægtsfolkene til Holsted Kirke og tilbage og ligeledes 2 Gange om Aaret, indtil 2 Miles Afstand til deres Familie eller Bekjendte og tilbage efter passende og ønskende Ophold.

9) I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde skal Aftægtsyderen gaa Aftægtsfolkene tilhaande med forsvarlig Pleie og Opvartning og paa Forlangende søge Lægehjælp og hente og hjemkøre Præsten. Ved deres dødelige Afgang besørger og betaler Aftægtsyderen deres hæderlige og cristelige Begravelse efter egnens Skik og Brug, imod ved den Sidstes Død at erholde deres Efterladenskaber undtagen deres Gangklæder, hvoraf Mandens tilfalder Sønnen Hans Nielsen og Konens Døttrene til lige Deling.

10) Aftægtsfolkene har Ret til at flytte med Aftægten som da leveres med indtil 2 Miils Afstand fra Gaarden ganske som foran bestemt, dog at hvad der ikke kan flyttes, betales med Penge efter Overenskomst eller uvillige Mænds Skøn og erlægges med Halvdelen 1. Maj og 1. November. De kunde med et halvt Aars Varsel flytte tilbage i Aftægtsleiligheden, og Aftægten bliver da som først bestemt indtil de atter maatte faa i Sinde at flytte og saa fremdeles.

11) Denne Aftægt, der skal erlægges i gode, sunde, forsvarlige Købmandsvarer efter justeret Maal og Vægt og altid skal leveres Aftægtsfolkene i deres Leilighed er for 5 Aar paa anordningsmæssig Maade taxeret til 400 Rdl. og gives første Prioritet i den af Aftægtsyderen i dag tilskjødede gaard i Lintrup, Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggender Eiendomme af Hartkorn under Matr.Nr.l - 2 Tdr. 7 Skp. 2 Frk. Glskat 18 Rdl. 2 Sk. med Kongetiende; hvorved bemærkes at efter Aftægtsyderens Skøde ere nogle Jorder udlejet fra Gaarden.

p.t. Holsted 17. Juni 1863.
Signeret Niels Olesen, Niels Nissen.

Til Vitterlighed: Navne ulæselige

Tingl. = 1 rd. 2 mk.

Porto = 1 - 14 sk.

20% = - 2 -

Gjenp. = - 3 - 12 -

-----------------------------
2 rd. 3 mk. 10 sk.
er to Rigsdaler tre Mark og ti Skilling.
Betalt.

Læst i Retten paa Gjørding Malt Herreders Ting
Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.
[Sign.] Petersen [?]


Holsted Kirkes Ministerialbog

udviser at Aar 1866 (tresindstyve og sex) den 25 November døde og den 3 December 1866 blev jordet Dorthea Line Christensdatter Aftægtsmand Niels Olesens Hustru i Lintrup, tog Aftægt af Svigersønnen Nis Nissen af Lintrup: gl. 65.- Fremdeles udviser Ministerialbogen, at Aar 1870 (halvfjersindstyve) den 8 Februar døde og den 15 Februar 1870 blev jordet Niels Olesen, Enkemand, Aftægtsmand hos gmd. Niels Nissen i Lintrup, gl. 71 Aar.
Udskriftens Rigtighed bekræftes
Bækbølling Prstg. 3 April 1870. [sign.] C. Krarup
Sognepræst for Føvling Holsted.


Læst til Udslettelse i Gjørding Malt Herreders Ret d. 29 April 1870
og Præsteattesten protokolleret folio 234 i pr. N 27

Gebyr § 80,81 .... 1 rd. [sign.] Petersen
20 % 1 mk. 3 l/5 sk.

--------------------------------------------
1 rd. 1 mk. 3 1/5 sk.
Een Rigsdlr., een Mark og tre 1/5 Skilling. Betalt.[Nedenstående ændringer i aftægtskontrakten er påført med blyant, sandsynligvis efter aftægtskonens død i 1866. Disse ændringer er i afskriftens (papirudgaven) margin til venstre angivet med tallene (1), (2) O.S.V.

(1) 2 Fag til Øst
fælles Arne m.m.
Forstue [overstreget].
(2) 4oo Pd. [Rug]
(3) 80 Pd. [Boghvedegryn]
(4) 25 Pd. [Bygeryn]
(5) 10 Pd. [bygmel]
(6) 100 Pd. [Bygmalt]
(7) 50 Sk. Haandpenge [?]
(8) 50 Pd. godt færsk ...]
(9) 50 Pd. [godt færsk ...]
(10) [slettet]
(11) 4 Pd. [Uld]
(12) [slettet]
(13) 2oo [?]
(14) 25 [Pd?] [middel Salt]
(15) [slettet]
(16) 50 Pd. [Rughalml
(17) [slettet]
(18) 1 Pd. Smør hver anden Søndag.
1 Kd. daglig ....
om Sommeren
1/2 Morgen 1/2 Af ten
Juni, Juli, Aug.
(19) 4....... Jul
1........ Ægge Castanie [?]
(20) 12ooo strøgne [del slettet].
(21) i Hus
(22) Bopæl er i Stuehuset
(23) skal gjælde.
(24) Hus, Have, Wask, Brændsel, Oppasning og levere Halm, Smør og Rsth[?] 65 Kr.
(25) Flytter han anden Gang, bliver han borte.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S K J Ø D E

Underskrevne Niels Olesen af Lintrup Holsted Sogn tilstaaer at have solgt, ligesom jeg herved skjøder og fuldkommen overdrager til min Svigersøn Niels Nissen, gift med min Datter Kirsten Nielsen, den mig efter Adkomst tinglæst 13 Marts 1840 tilhørende Gaard i Lintrup Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder af Hrtk. under Matr.Nr.1 - 2 Tdr. 7 Skp.
2 Fdkr. Glskat 18 rd. 62 sk. med tilhørende Kongetiende.

Og da Kjøbesummen 2000 skriver to Tusinde Rigsdaler er berigtiget skal bemeldte Gaard med Tilhørende og Tilliggende som meldt fremtidig tilhøre fornævnte min Svigersøn Niels Nissen med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed jeg selv deraf har været Eier, og er jeg pligtig at hjemle det Solgte paa lovlig Maade.

Det bemærkes
1) Foruden Kjøbesummen skal Kjøberen og Efterkommere nøiagtig præstere Aftægt til mig og Hustru ofter Dags Dato oprettet Kontragt, anslaaet til Værdi 4oo rd.

2) Fra Gaarden ere nogle Jorder udlejede til Jens Gravesen og Poul Jørgensen, oprindelig udleiet til Jeppe Pedersen ved Kontrakt læst 9 Juli 1847, hvilke I,eiemaal Kjøberen respecterer imod at hæve de aarlige Leieafgifter.

3) Kjøberen har allerede overtaget Eiendommen og svarer fremdeles alle deraf faldende Skatter og øvrige Udgifter og Præstationer.
pt. Holsted den 17 Juni 1863 sign. Niels Olesen.

Til Vitterlig:
(underskrifter ulæselige).

Læst inden Retten paa Gjørding Malt Herreders 'I'ing Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.

sign. (Petersen?).

Tinglæsning 4 rd.

Portoe 15 sk

20% 5 mk.

Gjenpart 1 mk. 14 ''
1/2 Pct. 12 "

---------------------------------------
17 rd. 1 mk. 13 sk

er sytten Rigsdaler En Mark tretten Skilling. Betalt.

Gift ‎10-11-1838 Holsted Kirke (gift 27 eller 28 år) med:

woman Dorthea Sine Christensdatter‏‎ #98‎, datter af Christen Mortensen og Lene Hansdatter‏.
Født ‎01-07-1801 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt, døde ‎25-11-1866 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, 64 eller 65 år, begravet ‎03-12-1866 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Landhusmor, 1st married/ related med: Hans Nielsen, ‎2nd ægteskab med: Niels Olesen
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup Bye, , en gaard, 1, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Nielsen, 44, Gift, , gaardmand,
Dorthe Sine Christensdatter, 33, Gift, , hans kone [Hans Nielsen],
Maren Hansdatter, 10, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Christine Hansdatter, 5, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Ane Maria Hansdatter, 1, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Mikkel Pedersen, 18, Ugift, , tjenestekarl,


Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup By, , en gaard, 1, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Olesen, 47, Gift, , gaardmand, her i sognet [Holsted]
Dorthea Sine Christensdatter, 44, Gift, , hans kone [Niels Olesen], Aastrup sogn, Ribe amt [Gørding herred]
Christine Hansen, 16, Ugift, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Ane Maria Hansen, 12, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Niels-Sine Hansen, 9, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Kirsten Nielsen, 6, -, , deres datter [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Hans Nielsen, 3, -, , deres søn [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]

Børn:

1.
woman Kirsten Nielsen‏‎ #102
Født ‎23-07-1839 Lintrup, Holsted Sogn, begravet ‎30-12-1863 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt
2.
man Hans Nielsen‏‎ #22
Født ‎29-01-1842 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎26-03-1918 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt‎, 75 eller 76 år, begravet ‎04-04-1918 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Husmand, Nr. Agerbæk
Købte i 1874 gaard i Nr. Agerbæk, Nr. Agerbækvej 2, Agerbæk. Byggede lade af kampesten. Byggede ny stald i 1914. Sønnen Jørgen overtog gården ca. 1920.
Stempel 8 Rdl. 64 Sk.
Købekontrakt imellem Knud Hansen af Agerbæk og Hans Nielsen af Lintrup, Holsted sogn.
Jeg Knud Hansen af Agerbæk sælger og afstaar herved til Hans Nielsen af Lintrup den mig ifølge Skøde af Juni 1853, tinglæst 22 November s.A. tilhørende Ejendom Matr No 5b i forannævnte Agerbæk. Faaborg Sogn, af Hartkorn 4 Skp 2 Fdk 1 1/4 Alb Gammelskat 4 Rdl 37 Sk. med bygninger og Jorder og øvrige Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende. Handelen er forøvrigt afsluttet paa følgende Vikaar:
1. Jeg forbeholder mig til Ejendom et Stykke Jord af Ejendommens Hovedlod fra sammes nordre Ende over hele Breden indtil en Grøft i Øst og Vest, som danner Sydgrænsen for det af mig forbeholdte Jordstykke, der forøvrigt er udtaget i Kjøberens og Vidners Overværelse. Det udtagne Jordstykke udstykkes paa lovlig Maade snarest muligt og Omkostningerne derved udredes af mig og Køberen hver med Halvdelen.
2. Kjøberen og efterkortmende Ejere har ret til i et Tidsrum af indtil 50 Aar at bjerge til eget Forbrug fornødent Brændsel i den Klynemose som henhører under den af Sælgeren forbe'holdte Del af Ejendommen. Kjøberen der selvfølgelig skal have fornøden Sætteplads og Færdsel i den Anledning, skal kaste ved Siden af, hvor Ejeren kaster. Sælgeren og efterkommende Ejere af denne Parcel have derimod i et Tidsrum af indtil 50 Aar Ret til at kaste Mergel i Kjøberens Ejendon til Brug for Parcellen, i hvilken henseende Sælgeren skal have fornøden Vej. Sælgeren skal tage Mergel ved Siden af, hvor Kjøberen selv kaster.
3. Ejendommen er alt tiltraadt af Kjøberen og staar for hans Regning og Risiko i alle Henseender, navnlig ogsaa i Ildebrandstilfælde.
4. Kjøberen udreder alle Skatter og afgifter af Ejendommen som forfalder efter Tiltrædelsen. Han betaler navnlig ogsaa Skatter og Afgifter af det af Sælgeren forbeholdte Jordstykke, indtil dette paa lovlig Maade har erholdt særskilt Skyldsætning. Hvad han indtil den Tid maatte have udredet deraf godtgøres ham dog, saa snart Skyldsætningen har fundet Sted og Beregning derefter kan ske.
5. Kirke- og Kongetienden der er indkjøbt til Ejendommen uden at nogen Del af Kjøbesummen derfor er udredet, modtager Kjøberen for den Del af Ejendommen Matr No 5b som herved er overdraget ham imod at han udreder Kjøbesummen derfor. Kjøbesummen af Tienden af Matr No 5b udreder Kjøberen og Sælgeren i forhold til det Hartkorn deres Ejendomme erholder.
6. Ejendommen overdrages Kjøberen med Rettigheder og Pligter saaledes som den hidtil har tilhørt mig, og jeg skal hjemle ham det solgte i sin Tid ved Skjøde frit for propendicerende Forhæftelser. Dog bemærkes, at Ejendommen ikke maa tjene til en Hovedgaards Komplettering, og at der paa samme hviler Aftægt til Søren Hendriksen efter Kontrakt af 11 Maj 1848 tinglæst 16 s.M., hvilken Aftægt, der for det stemplede Papirs Skyld ansættes til en Kapitalværdi 750 Rd. Kjøberen skal udrede i det Hele.
7. Kjøbesummen andrager 1000 Rdl skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, der berigtiges derved, at Kjøberen for samme samtidig med at han faar Skøde meddeler Sælgeren Obligation klausuleret saaledes at Summen forrentes med 4 % p.a. fra 11 Juni Termin førstkommende, at den bliver indestaaende hos Kjøberen uopsigelig i 10 Aar fra 11 ds. at regne, at Uopsigeligheden er knyttet til de Betingelser, at Renten erlægges promte til Forfaldstid, at Pantet ikke paadrages Restancer af Skatter og Afgifter- eller Aftægtspræstationer, at Pantet holdes forsikret til fuld Værdi og ikke afhændes, thi i modsat Fald er Kapitalen i et hvert enkelt af disse Tilfælde strax forfalden til skadesløs Udbetaling. Obligationen, hvorved stilles første Pant næst efter Aftægt i den solgte Ejendom med Besætning klausuleres forøvrigt som Obligationer for offentlige Midler.
Foruden ovennævnte Kjøbesum svarer Kjøberen Sælgeren aarlig Aftægt for dennes Livstid som følger:
a. 2 Tdr god og sund Rug, 1 Td god og sund Byg som leveres paa Aftægtstagerens Bopæl med Halvdelen den 1 Maj og den anden Halvdel den 1 November. Naar det yngste af Aftægtstagerens Børn har fyldt sit 14-de Aar bortfalder Halvdelen af de forannævnte Kornvarer. Ligeledes bortfalder Halvdelen af disse Kornvarer for det Tilfælde at mine Børn maatte dø før 14 Aars Alderen fra dødsfaldet at regne. Skulle Aftægtstageren derimod afgaa ved Døden førend det yngste af hans Børn har fyldt sit 14-de Aar, leveres Aftægten for nævnte Kornvarer med det Halve til Børnene indtil det yngste har fyldt sit 14-Aar.
b. Kjøberen skal aarlig pløje og harve forsvarlig 6 Agre (130 ravn lange og 5 Favn brede hver) efter Anvisning og med 2 Dages Varsel af den af Sælgeren forbeholdte Parcel. Han skal pløje og harve Ageren saa mange Gange som det efter Skik og Brug paa Egnen udfordres til det Slags Sæd, som Aftægtstageren ønsker lagt. Den Gjødning, som aftægtstageren samler ved sit Sted skal Aftægtsgiveren aarlig udkøre paa Marken og der aflæsse efter Aftægtstagerens Anvisning ligesom Aftægtsgiveren skal hjemkøre aarlig Aftægtstagerens Steds Avl af Hø og Korn. Kornet naar forlanges, og Høet fra Starup Enge med 2 Dages Varsel. Aftægtsgiveren skal endelig kjøre aarligen inden 1 August 25 Læs Mergel fra Mergelgraven paa hans Ejendom, hvor Aftægtstageren har Ret til at lade samme kaste op til dennes Jorder, hvor han efter Anvisning aflæsser samme. Aftægtstagerens Brændsel af Tørv og Klyne hjemkører Aftægtsgiveren aarlig med 2 Dages Varsel, men dog kun hvad han selv har Brug for.
9. Sælgeren forbeholder sig de to østre Agre Rug til Indbjergning i Aar, samt Afgrøden af den vesterste Kartoffelager ligeledes for i Aar.
10. Saasnart Udstykningen er berigtiget meddeles Kjøberen Skøde paa det solgte imod at han samtidig udfærdiger og meddeler Sælgeren den forannævnte Obligation.
11. Omkostningerne ved denne Kontrakts Udstedelse og eventuelle Tinglæsning med ½ % Afgift udredes af Kontrahenterne hver med det Halve. Omkostningerne ved Obligationens Udstedelse og Tinglæsning betaler Kjøberen derimod alene. For det stemplede Papris Skyld ansættes foranmeldte Aftægt til en Kapitalværdi af 225 Rdl.
Til Bekræftelse under vore Hænder vidnefast p.t. Varde den 10 Juni 1874. Som Sælger: Knud Hansen. Som Kjøber: Hans Nielsen. Til Vitterlighed A Harck. H.Harck.
Skøde.
Da Kjøbesummen er berigtiget overensstemmende med foranstaaende Kontrakts Bestemmelser, saa skøder og aldeles overdrager jeg, Knud Hansen af Agerbæk herved til Hans Nielsen af Lintrup den indbemeldte Ejendom, der efter den af mig til Ejendom forbeholdte Parcel er udstykket og særskilt Skyldsat under Matr No 5e for Hartkorn 2 Fdk 2 Alb nu i Henhold til Ministeriets Udstykningsapprobation af 15 Maj 1875 er skyldsat under 5b og 5f af forannævnte Agerbæk, Faaborg Sogn for Hartkorn henholdsvis 3 Skp 2 Fdk ½ Alb og 1 Fdk 1 3/4 Alb Gammelskat henholdsvis 6 Kroner 75 Øre og 74 Øre med paastaaende Bygninger og øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende. Kjøberen svarer mig Aftægt saaledes som i foranstaaende Kontrakt bestemt og for denne Aftægt erholder jeg første Prioritet i fornævnte Ejendom næstefter Aftægten til Søren Henriksen, i hvilken Henseende nærværende Dokument tillige vil være at læse. Det solgte skal jeg hjemle Kjøberen paa lovlig Maade fri for projudicerende Forhæftelser, dog skal de i foranstaaende Kontrakt nævnte behæftelser selvfølgelig respekteres af Kjøberen, ligesom jeg ogsaa skal respektere den Klynekastningsret som er reserveret Kjøberen og efterkonmende Ejere i den af mig forbeholdte Parcel Matr No 5e saaledes som nærmere bestemt i foranstaaende Kontrakt. Til Bekræftelse under min Haand vidnefast
p.t. Varde den 9 December 1875. Knud Hansen Til Vitterlighed. A Harck. P.Barner.

For at forebygge misforstaaelse bemærkes, at Kjøbesummen i Følge nærmere Aftale er berigtiget derved, at Kjøberen har overtaget den i min forhenværende samlede Ejendom Matr No 5b i Agerbæk indestaaende Kapital til min umyndige Søn Jeppe Knudsen efter tinglæst Skifteextrakt, stor 500 Rdl eller 1000 Kroner, som han forrenter fra 11 ds med 4 % p.a. samt derved at han for 1000 Kroner har udstedt Obligation til min Søn Hans Christian Knudsen hvilken Obligation han ligeledes svarer 4 % p.a. af fra 11 ds. tinglæses sammen hermed. Endelig bemærkes, at ligesom Kapitalen til min Søn Hans Christian Knudsen under visse forudsætninger efter Obligationens Indhold skal forblive indestaaende hos Kjøberen uopsigelig til 11 Juni 1884, saaledes er det ogsaa ved Handelen en Betingelse at Kapitalen til min Søn Jeppe Knudsen skal forblive indestaaende uopsigelig hos Kjøberen i samme Tidsrum og paa samme Betingelser, som gjælder for min Søn Hans Chr. Knudsen ifølge den til ham udstedte Obligation. Skulle Kapitalen derfor fra min Søn Jeppe Knudsens Side blive opsagt og fordret betalt inden Uopsigelighedsfristen er udløbet skal jeg selv udbetale samme imod at kjøberen giver mig Obligationen for Beløbet, hvilken Obligation blive at klausulerer som Obligationen til min Søn Hans Christian, kun at jeg med Hensyn til Prioritet indtræder i min Søn Jeppe Knudsens Sted.
Til Bekræftelse under min Haand vidnefast
p.t. Varde den 9 December 1875. Knud Hansen Til Vitterlighed: A.Harck P.Barner.

Imod dette Skjødes Tinglæsning vides intet at erindre. Ribe Stiftamt den 11 December 1875. H.Nielsen

Aftægtshæftelse aflyst forsaavidt angaar Knud Hansen 10 Februar 1885 efter Dødsattest fol 434. A.Rosenørn

Aftægtsydelsen aflyst i det Hele 11 December 1888 efter fo1.556. A Rosenørn.
3.
woman Inger Kirstine Nielsen‏‎ #3095‎
Født ‎22-01-1846 Lintrup, Holsted Sogn, døde ‎07-01-1895 Sygehuset i Ribe‎, 48 eller 49 år, begravet ‎13-01-1895 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020