Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Minna Gotthardsen‏‎ #2234‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

man Christian Thomas Freudendahl‏‎ #2233‎, søn af Niels Christian Freudendal og Christine Elsine Christensen‏. PRIVAT FILTER

Børn:

1.
man Kjeld Freudendal‏‎ #2237 PRIVAT FILTER
2.
man Åge Freudendal‏‎ #2241‎ PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020