Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Margrethe Frandsdatter‏‎ [I2269]‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

Barn:

1.
manFrants Pedersen Bering‏‎ [I1993]
Født ‎1634 Viborg, begravet ‎23 Dec 1695 Viborg Gråbrødre. Erhverv: Borgmester i Viborg (‎1675), Landstingsskriver i Viborg (‎1685), Landstingshører i Viborg (‎1685)
Frants Pedersen Bering, begr. 23/12 1695, 61 Aar gi.;
han maa forudsættes at være født i Viborg, men er i sin
Ungdom rejst bort — mulig af Hensyn til sin Uddannelse;
omkring 1659 kom han tilbage til sine Fædres By, hvor
han tilsyneladende ikke fik nogen Næring; i 1661 blev
han Raadmand, i 1670 Byfoged, i 1670—71 var han
Forpagter af Maltaccisen, og i 1675 blev han beskikket
at være tredie Borgmester med Raadmands Løn, saaledes
at han, naar en af de ældre gik af eller døde, rykkede op
som anden Borgmester; dette skete formentlig i 1676; i
1680 søgte og fik han sin Afsked; Aaret efter blev han
Auktionsdirektør i Nørrejylland, og Kongen tildelte ham
Gang og Sæde, som da han var Borgmester; i 1682 blev
han Landstingshører; han var i sine yngre Dage velstaaende,
under Svenskekrigene havde han kunnet laane Byen
Penge, og endnu omkring 1690 havde han Raad til at
bekoste sin Søns Ophold i Udlandet og til at give en af
sine Døtre en Medgift, men saa gik det — endda med
rivende Fart — tilbage for ham; han resterede med Skat
fra 1678, det samme gjaldt ogsaa andre af Byens for¬
nemme Borgere, og nu kunde han hverken betale denne
eller en ny Skat, der blev paalignet; han solgte sit Jorde¬
gods i en af de omliggende Byer, og han fik noget af sin
Skat eftergivet; den store Gaard paa Hjørnet af Set. Mo¬
gens Gade og den nuværende Set. Nicolai Gade vidste
han dog at beholde urørt; i den havde han sin Bolig;
da Enken døde, var den det eneste virkelige Aktiv i hen¬
des Bo, hun havde maattet sælge af sit Indbo for at skaffe
Midler til Livets Ophold, og da Boet blev gjort op, var
der intet til Deling imellem Børnene; gift 23/5 1661 med
Mette Gregersdatter Huid, død 19/3 1703 i forannævnte
Gaard, Datter af Købmand i Viborg, tidligere Foged paa
Skiersø Gregers Stephensen Huid.)
6 Børn: 4. Slægtled II. Nr. 46—51.
72 har de 4 børn, 10,8,6,4 år gamle, 2 piger
(Nr. 63 i Skattemandtalsliste 1672)


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020