Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Jens Henriksen‏‎ #126‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

N.N.‎

Barn:

1.
man Henrik Jensen‏‎ #123
Født ‎1637 Viborg, Viborg Amt, døde ‎mellem > 21-08-1688 og <16-03-1689 Kilde:
Gejstlige skifteprotokoller Hjerm Herred, 1688, den 21. August, folio 15B - opslag 21
Den 21 augusti xxxxx berammede 30th dauge efter fra hans xxxxx, fordums Sogne Præst for Øeby og xxxx Menigheder xxxx dødelig afgang: HVEM?


....Henrik Jensen .... deltager
________________________________________

Henrik Jensens efterfølger som præst Hessel kaldes den 16. Marts 1689
‎, 51 eller 52 år. Erhverv: ‎mellem 1669 og 1689; Sognepræst i Hjerm, Gjemsing og Venø
Søn af købmand i Viborg.

I følge Oluf Nielsen findes der i Hjerm Kirkes tårn nordre væg en sort marmor mindetavle over
Henrik Jensøn, "sognepræst til Hjerm og Gemsing, født 1634, kaldet 1669, død 1689, samt over hans tvende hustruer Magdalene Andersdatter, død 1676, Cæcil Linde, død 1679, og Margarete Reenberg. Sidstnævnte, der døde 1724, har ladet Mindestenen opsætte."
_________________________

Præsten Henrik Jensen, der var Præst her 1669-1689, og som blev Svigersøn af den rige Christen Linde og Stamfader til Jermiin-Slægten, lod indrette Begravelse for sin Slægt i et Kælderrum under Taarnet. Rummet havde Bræddeloft med Egebjælker.
l de Aar (1700-1777), da Sognets Præster var af denne Slægt, blev en Række af Slægten jordfæstet her. Men da Kisterne ogsaa her forfaldt, blev de hen smuldrende Rester 1924 skovlet sammen og nedgravet uden for Kirken mellem søndre Korsfløj og Vaabenhuset. Jægermesterinde Fru Buchwald paa Ausumgaard lod en lille Natursten med Indskrift:
»Henrik Jensøn 1637-1689« lægge paa Graven.

I Taarnrummets Nordvæg er indmuret en Marmortavle, hvorpaa læses, at her hviler Henr. Jensen og hans trende Hustruer. Han fødtes i Viborg 1637, blev Præst her 1669 og døde 1689. Hans første Hustru
Magdalene Andersdatter døde 1676, den anden, Cæcil Linde, med hvem han havde een Søn, døde 1679. Hans sidste Hustru, Margrethe Reenberg, der døde 1722, lod sammen med Stedsønnen denne Sten opsætte.

Kilde: "Hjerm Kirke" af lærer P. Nørskov Lauritsen, Hardsyssels Årbog, 36. bind, 1942, side 129
Hierum Kalds Indkombst med dets Annekser, visse og uvisse.
Kilde: LAV, Ribe Stift Bispeembede, 1688 - 1688. Indberetninger om præsternes indkomster.

Af Hierum Sogn bechommer Præsten Arligen Korn til Tiende, som følger:
Rug 8 t. 4 sk
Byg 23 t.
Haure 4 t.
Af Giemsing.
Rug 4 ½ t.
Byg 6 ½ t.
Haure 16 t.
Af det lidet Øe Vennøe
Rug 2 ½ t.
Byg 2 ½ t.
Haure intet.
Er til hobe Rug - 15 t. 4 sk. Byg 22 t. Haure 57 t. [den udregning ser mærkeligt ud]
I alle tree Sogner er ødegaarde, som over 20 aar af ingen er dyrket eller beboet, holt, og regnis på 137 t.hk.
Offer af alle tre Sogner visse og uvisse afvigte aar -------------------------------------- 62 Sld. 2 markKvægtiende.
Lamme - 9 stycker. Tiende 5 m 2 sk
Anneksgaarden, som er 3 t. h.korn holder aarligen en færdig Baad med 2 Karle at føre Præsten over fioren til Vennøe Kirke 1 fierdings vegs, og giver derfor uden Aarlig Gilde?, byg - ½ t. Haure 7 t.
Af overskrefne Indkomst holder Præsten Aarligen en Capellan, som hver aar bekommer til løn 36 Sldr. Og derfor uden holder ham til kost med fri Kammer, Seng, Ildebrand, lys, tvet etc. Regnis for 16 Rgd gider tilhobe - 60 Sldr. Af Sogner bekommer han aldelis intet, eller nogen offer.

Nyder af mine egne Midler Aarlig
Indkomst.
Af Lynderupgaard og gods, hvor udi ieg participerer
d. Septende [syvende?] deel - - 11 Rpd.
Af Markjord i Viborig - - 2 Rpd.
Ejendom ibid. Staar ledig, og maa give fra mig.
Af 1 gaard JordXrild? . . W th. Rug 6 ½ sk. Byg 1 th. Haure 2 sk.

Hierum d. 26 Febr. 1688 Henrich Jenssøn m.m.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020