Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Mads Haar‏‎ #1211‎
Født ‎1500‎. Erhverv: selvejerbonde i Vester Nebel og muligvis herredsfoged i Brusk herred
Mads Haar er den ældst kendte af slægten fra Vester Nebel. Formentlig er han også født der. Han må have haft en vis position, idet han havde retssager med de adelige Skeeler på Nygaard. Der hersker ingen tvivl om, at slægten på dette tidspunkt er lavadelig. En kvindelig Haar skulle i 1300-tallet have været gift med Tue Skeel til Lengsholm. (Danske Atlas V 264, Hofmanns Adelsmænd I 38, Giessing III 118).
Fra Danske Magazin 4. rk. 1. bd. kan citeres:
Side 117, år 1545: “ Mads Haar i Nøbøll en forskrefftt til landsdommerne i Nørrejutland, att thee hjelpe hannom fore til landstingit saa møgiitt som loug oc rett er ”.
Side 216, år 1546: “ Mats Haar i Nebbell citat Nielss Skiel tiill Nygaardt for en delle, som handt haffuer kommet hannom paa, som handt men mett urett at møde samme tiidtt “.
Side 298, år 1547: “ Mazs Haar i Nebøll ett oprejsning for en loug, som han gaff emod Iffuer Skiell oc therfor nederfeldig giortt oc haffuer optinget emod Iffuer Krabbe på ko. mtts. vegne “.

Side 299, år 1547: “ Anders Mattssenn i Nebøl och Rasmus Matssenn ibidem en opreysning for en lough, som the ginge mett Mazt Hordt ibidem emodt Iffuer Skeell oc ther for bleffue nederfeldigh gjordt och haffue optingett til Iffuer Krabbe, embizmanndt paa Collinghuss paa ko. mats. wegne “.

Side 300, år 1547: “ Mazs Haardt i Nøbelle en opreysning for en fortthe, som handt waar mett at suerie till Pouell Tøussuessens gaardt i Starup och optingede emodt Erich Krabbe paa ko. mats. vegne “.

Side 346, år 1548: “ Mazs Hord i Nybell citat Maz Nielsen, Chresten Pouelsen, Hans Jensen, Per Hordtt, Per Nielsen ibidem, for att thee thennom skall were wittherligtt om en trette, som er emellom hannom oc Niels Skiell tiill Nyegaardtt, att thee møder oc star theres sandingen tiill i dag otte dage “.

Det er formentlig gårde og jord, der strides om, idet der er tale om lovhævd. Som det fremgår af ovenstående citat side 299, år 1547, er det Mads Haars sønner Anders og Rasmus, som er med i sagen. Man lægger også mærke til, at der i Vester Nebel også bor en Per Hordtt, som kunne være en bror til Mads Haar. Slægten har i hvert fald haft mindst to gårde i Vester Nebel, idet der i en af sagerne nævnes en Jørgen Haar, måske den samme som den i lensregnskaberne 1610 nævnte jordegen bonde Jørgen Madsen.

Married/ Related med:

N.N.‎

Børn:

1.
man Anders Madsen Haar‏‎ #1209 PRIVAT FILTER
2.
man Rasmus Madsen Haar‏‎ #2831
Født ‎1530‎
3.
man Jørgen Madsen Haar‏‎ #2833‎ PRIVAT FILTER
4.
man Las Madsen Haar‏‎ #2834‎ PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020