Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Niels Christensen Bundgaard‏‎ [I4294]‎
Født ‎Folding Sogn, Ribe Amt, døde ‎1739. Erhverv: Fæster i Ploustrup (‎mellem 1719 og 1739)
Bundgaard, Niels Christensen
Fæster under Sønderskov (G 484-1 side 69): 19.3.1719 fæste til
Niels Christensen Bundgaar (mangler p.g.a. defekt) fød udi
Folling sogn, Nørbølling bye en halvgaard udi Ploustrup Jerneved
sogn den Peder (og?) Waimand sidst beboede og for armod forlod,
hartkorn 4 tdr. 2 sko 2 f. 2 3/4 alb.

Død ca. 1739, hvor sønnen Jørgen overtager fæstet 12.1.1739 af
en halv gaard som hans fader Niels Christensen Bundgaard sidst
paaboede og fradøde.

Føvling-Holsted kb.x1 side 108: 3.11.1716.blef Biels Matthsøn af
Bobøl og Anne Nielsdatter af Bobøll desponderede. Fæstemandens
cautionsmænd: Nielssøn af Bobølog Niels Bondegaard af
Plougstrup.

En Simon Nielsen Bundgaard i Jernvedlund (nævnt 1754) kan være
en søn; i så fald er Niels Nielsen Smed i Jernved også en søn.

Han er nævnt i bodeling 19.9.1731 (B83G-SP3 side 7), men selve
teksten er nærmest ulæselig: Kiender vi underskrevne i dag er
skeed en deeling av boet (?) imellem af Stordarum, og
formynderne for hans sterfboe i ----som de arfveligen efter den
(deres) sal. fader Jes Hansen og moder Magrethe Frandsdatter,
efter skifte og deeling ere tilfalden, da haver vi lovet og
indgaaet saaledes: at jeg Niels Christensen Bundgaard i Plou-
strup lover at betale fyrretyve slettedater, og jeg Søren
Iversen af LilDarum, Christen Hansen af Tømmerbye og Eskeld
Hansen af Darum tredive slettedaler sampt Hans Jessen tyfve, som
er tilhaabe 90 R slettedaler.
Forestaaende lover vi for os og vore arfvinger alle for en---
at betale til børnene eller formynderne til efterskrevne
terminer.
---for min stifsøn Hans Jessen af Kiergaard haver lovet for mig
for de tvende sidste terminer, da lover jeg Tomas Hansen, at
hand til pant og for------(ulæseligt).
Datum 19.9.1731, Niels Christensen Bundgaard.
Læste i retten 10.?1732.

Mads Nielsen, fæster af en gård i Jernved fra 14.12.1729 og til
20.2.1755 anføres som barnefødt i Plougstrup, og det viser sig i
skiftet efter ham, at han er bror til Simen Nielsen Bundgaard i
Jernvedlund. Selv kaldes han også Mads Nielsen Bondgaard. Så alt
tyder på, at de er sønner af Niels Christensen Bundgaard i
Plougstrup.

Afskrift fra:
Personer i Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt
En alfabetisk oversigt

VI, Personer fra Plougstrup, Samt uafklarede/diverse

Indsamlet af Magne Juhl,Viborg 2004

Married/ Related med:

womanNN‏‎ [I4295] PRIVAT FILTER

Børn:

1.
womanNN Nielsdatter‏‎ [I4237] PRIVAT FILTER

2.
manJørgen Nielsen Bundgaard‏‎ [I4296]
Døde ‎1750. Erhverv: Fæster i Ploustrup (under Sønderskov) (‎12 Jan 1739)


4.
man‎Simon Nielsen Bundgaard‏‎ [I4303]‎ PRIVAT FILTERwww.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020