Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Margrethe Frandsdatter‏‎ [I3922]‎, datter af Frands Hansen og NN‏.
Født ‎Darum, døde ‎11 Apr 1721 Darum, Darum Sogn, Ribe Amt Darum kirkebog 1721:
Lanngfredag blef Tomas Hansens hustru begravet.

(Lanfredag er den 11. april 1721)

Mortensens sedler nævner Hans Frandsen og Søren Frandsen som brødre. Margrethe Frandsdatter er er nok en søster, da Søren Frandsen optræder som fadder ved hendes søn Hans Jessen dåb., Søren Frandsens søn, Frands Sørensen Alsbro, bliver senere formynder for Hans Jessen børn (Skølvad).

Married/ Related med:

manJes Hansen‏‎ [I3921], søn af Hans Nielsen Thierreborg og Kiersten Jensdatter‏.
Døde ‎1710 Darum Darum Kirkebog 1710:
Begravede
Dom. Palmar:
blef Jes Hansen af Byen begrafe.
. Erhverv: Kirkeværge i Darum? (‎1676) Danmarks Kirker, Darim Kirke, side 3059:
Et gravminde af træ, fra 1692, muligvis en
gravramme, var ifølge indskrift lagt over Hans
Nielsen Thierreborg, som boede og døde i Darum 23. marts 1677 i hans alders 69. år. Han var
fordum værge til Darum kirke. Samt hans hutru Kiersten Jesdatter, 12. aug. 1690 i hendes
alders 77 år. Dateret »1692« og signeret (af en søn?) »Jes Hansen T(jære)B(org)«.

Kilde: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Ribe_3023-3062.pdf

Børn:

1.
womanMargrethe Jesdatter‏‎ [I3923]
Født ‎1699 Den 5. november blev Margrethe Jesdatter af Brøndum begravet, alder 56 år., begravet ‎05 Nov 1755 Bryndum Sogn, Ribe Amt Den 5. november blev Margrethe Jesdatter af Brøndum begravet, alder 56 år.
At hun er søster til Hans Jessen, Skølvad fremgår af hjemmesiden for Vester Nebel - men er det rigtigt?
Se: http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/6836.htm

Henning Jørgensen udlægger sagen således i en mail af 6. november 2015:
Strengt taget er der ikke noget direkte bevis for, at de to var søskende, men indirekte. I Ribe Amts skifteprotokol 1765 f 1 er der et skifte efter Hans Hansen, Hans Jessens søn. Her nævnes, at denne Hans Hansen havde en arv til gode efter en faster i Bryndum. Dvs. Hans Jessen havde en søster i Bryndum, som var død før 1765 og aldrig havde fået børn (ellers ville Hans Jessens børn jo ikke være arvinger). Med mindre det var en halvsøster, skulle denne søster have efternavnet Jesdatter. Alle disse ting holdt sammen giver i praksis kun én match, nemlig Margrethe Jesdatter. Hans Thomsen og Margrethe Jesdatter fik nemlig ingen børn.

Der er dog andre ting, som peger i samme retning. Hans Jessen købte Skølvadgården af herredsfogeden Søren Bjerrum. Søren Bjerrum var herredsfoged over Gørding og Malt herreder og fra 1737 tillige over Skads Herred. Han flyttede til Bryndumdam i 1739. Her er så det pudsige, at Hans Thomsen blev nævnt første gang i fadderlisterne i 1737, og hans kone i 1738 - det til trods for at Hans Thomsen var født i Bryndum. Jeg tror derfor, at Hans Thomsen og hustru havde boet et andet sted inden 1737. Måske var de tjenere hos herredsfogeden. Siden viser der sig et ret tæt forhold mellem Søren Bjerrum og Hans Thomsen. Hans Thomsen var endog herredsfogedens afløser, selvom han kun var husmand i Bryndum. Hans svoger og søsters tætte forhold til herredsfogeden vil endvidere kunne give en del af forklaringen på Hans Jessens overtagelse af gården.

Desværre fortæller det intet om, hvor Hans Jessen og søsteren stammede fra. Men prøv at se i kirkebogen for Ballum Sogn i 1735. Her blev en Hans Thomsen gift md en Margrethe Jesdatter.

I Darum Sogns kirkebog f. 21, opslag opslag 13/166 kan man finde en "Margrethe Jesdatter" blive gift med Christen Sørensen, Men hun kan ligeså godt være datter af Jes Christensen, idet hun nævnes som hans datter i skiftet efter ham 4. okt. 1765 i Skifteprotokollen for Kærgård Gods, side 440-442, opslag 217. Det er nok denne Margrethe Jesdatter, der begraves 12 post trinitatis 1763 (Darum 1757 - 1800, opslag 103)

2.
man‎Frands Jessen‏‎ [I4231]‎
Født ‎<1704, døde ‎1711‎, 6 eller 7 år, begravet ‎13 Sep 1711 Darum Sogn, Ribe Amt

3.
manHans Jessen‏‎ [I133]
Født ‎13 Jan 1704 Store Darum, Darum Sogn, Ribe Amt Døbte Darum-Bramminge Kirkebog:

Dom. 1ma post Epiph. (13. Januar 1704)
Jes Hanßøns Søn i St. Darum nafnl. Hans
Susceptr. Ingvard Nissøns Hustru Kirsten ibid. Test. bapt.
Søren Frandtzøn, Lambert Hanßøn, Hanß Ivers(øn)
Peder Ibsøn Kirsten Svendzd. Kirsten Jørgensd.alle ibidm.
......
Susceptr er en forkortelse for Susceptrix: Fadder eller gudmor.

Fadder ved dåben Søren Frandsen, Darum er far til den Frands Sørensen i Alsbro i Hunderup Sogn, som senere optræder som værge for Hans Jessens børn. Det fremgår af skiftet efter Søren Frandsen - se denne.
Mon Lambert Hansen er en farbror?
, døde ‎04 Jan 1752 Skølvad, Jernved Sogn, Ribe Amt‎, 47 år. Erhverv: Gårdejer, Skølvad, Jernved Sogn Ribe Amt (‎mellem 1739 og 1752)
Købte Skølvad i 1739 (tinglyst 22-11-1742) for 500 rigsdaler kurant. Adresse: Skølvad, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
Skifte - 8 sider haves i kopi
Det har været svært at spore, hvor Hans Jessen kommer fra. Det nævnes dog i Ribe Stiftamt Skifteprotokol, at han har en halvbror Hans Thomsen. Ved at følge Formynderne Svend Christensen og Frands Sørensen Alsbro er det sandsynliggjort, at Hans Jessen stammer fra Darum - læs mere under disse to formyndere.

202 Hans Jessen i Skølvad i Jernved sogn. 4.1.1752, fol.446B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Andersen i Skårup.
B:
1) Hans Hansen 10½
2) Jes Hansen 8
3) Frands Hansen 5½.
FM:
1 Svend Christensen i Sønder Vejrup
2 Hans Hansen i Jernvedlund
3 Frands Sørensen i Alsbro
Desuden nævnes
1 enkens bror Niels Hansen, slagter i København
2 afdødes [halv]bror Hans Thomsen.
--------------------------------------------
Disse oplysninger kommer fra Bogen om Jernved beboer som findes på Jernved Lokalarkiv:
Jessen, Hans
Stolestade i Jernved kirke 1750.
Nævnes som havende penge til gode ved skifte 23.10.1741, da af Schølvad.
Søren Bierum var af Schølvad ca. 1740 og af Brøndumdam 1741, så Hans Jessen må være kommet på det tidspunkt.
B83G-SP3 side 25: Søren Bierum af Brøndumdam kongelig may..tes herritsfoged--giøre alle vitterligt at have soldt skiødet og afhændet--til velagte Hans Jessen og hans arvinger een mig tilhørende bondegaard Scholvad kaldet med derpaa staaende huuse og bygninger beliggende i Jernved sogn---3 tdr. 5 sk. 1 f.--som jeg sidst selv beboede----selv skøde af 27.maj anno 1720--pris 500 rd. Brøndumdam 21.12.1739.
--------------------------------------
I skifteprotokol for Riberhus amt (B9-1215 side 446b) kaldes han selvejer af Schølvad i Jernved sogn, gift med Maren Hansdatter. Skiftet ses i Riberhus amt (B9-1215 side 446b) Anno 1752 den 4. jan. efter afgangne selveier Hans Jessen udi Schølvad i Jernved sogn. Herredsfoged Henrich Ernst Bierum af Brøndumdam på hans vegne Hans Thomsen af Brøndum var til stede. Testes: Knud Lassen af Jernved og Simon Nielsen af Jernvedlund.
Enken Maren Hansdatter med laugværge Hans Andersen af Staarup.
Børn: Hans Hansen 10½ år, formynder Svend Christensen af Sønder Weirup.
Jes Hansen i 8. år, formynder Hans Hansen af Jernvedlund.
Frands Hansen 5½ år, formynder Frands Hansen [Sørensen?, GN] i Alsbroe.
Ved skiftet 1.5.1765 efter sønnen Hans Hansen nævnes arv til Hans Hansen efter en faster i Brøndum, så Hans Jessen har haft en søster der. Nævnte søster hed ifølge oplysninger i B83G-SP3 side 56 Margrethe Jesdatter, se under Hans Jessens søn Hans Hansen.
----------------------------------------
Skøde fra Søren Bierum til Hans Jessen d.21 December 1739
Halfanden Rigsdaler
Søren Bierum af Brøndumdam Kongelig Majestæts Herritz Foged i Giørding, Malt og Skads Herreder Giøre alle, vitter1igt at have solt, skiødet og afhændet saasom jeg og hermed følger Skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine arfvinger till wel og Anskr Hans jessen og hans arvinger, den mig tilhørende bonde gaard Skiølvad kaldet med derpaa staaende.huuse og Bygninger, beliggende i Jernved Sogn, Gørding Herred, Riberhuus Amt.
Anlagen udi Landmaalingens nye Matrikul for Hartkorn tre Tønder, femb Skipper og
een fjerdingkar Skylden Aarlig tre een halv Album, en half ørte Rug en half ørte Byg een Skipper Ærter, et Svin, af tre heste giesteri een Mårk fire Skilling syv og en half skæppe Haufre som jeg selv vil beholde, Hvilken meldte Gaard med ald dends Eiendomb, huuse og Bygninger forbem. Hans Jessen og hans arvinger maae nyde og bruge med selvsamme rettighed som jeg det selv nydt· og brugt haver, efter Kongel. allernaadigste mig den paa meddelte Skiøde af dato 27 May Anno 1720 med sine Rette tillæggelser af agger og Eng, Fiskevand og fægang, tørvegrøft, Liunghøst, Hede og Mose, smaat og stort ude og inde Flade og Vide indted undtagen i nogen optænkeliig Maade som, nu dertil ligger og af alders tiid tillagt hafver eller med rette tillæge bør, for ret som offentlig fuldkommen og uigenkaldelig kiøbt til Ævindelig arfe og eie og sammen nyde bruge og beho1de, samt sig saa nyttig at giøre som bedst viider og kand og lovforsvarlig er eftersom hand kiøbepenge til mig med Courandt Mynet Femb Hundrede Rigsdaler rigtig betalt haver. Hvorfor ieg og herved for mig og mine arvinger tilstaar ingen, ydermere Lod del, ret eller rettighed, efterdags at have udi formt Schiølvad Gaard og Grund, huuse eller Bygninger med vider som forskrevet var, men tildsiger og forsikrer og fuldkommeligen tilstaar formte Hans Jessen og hans arvinger samme Gaard og grund for hver Mands tiltale som derpaa kunde tale med rette i alle maader dog saaledes at hand deraf aarlig svarer og til rette termin betaler alle Kongelige Contributioner, ordinaire og Extraordinaire som nu allerede paabudte er eller herefter paabudte vorder. Udi det øfrige maae det Skiøde læses og protokoleris uden foregaaende kald og varsel til mig.
Og naar Kiøberen det for godt ..finder .. under min haand og Zignete.
Brøndumdam dend 21de December Anno 1739 S. Bierrum
Læst i Retten paa Giørding Malt Herreds Ting dend 22. Nov. 1742 og Samme Dag protocollerit udi samme protokollen på folio 25. Test I J Uth

4.
woman‎Kirsten Jesdatter‏‎ [I4308]‎
Født ‎07 Jun 1705 Sore Darum, Darum Sogn, Ribe Amt Festi Trinit.
Jes Hansen i Stor Darum en datter navnlig Kirsten.
Su.. Anna Christens af Terp. Test. Niels Christensen, Niels Ulfer, Mads Pedersen, Jep Jenssen, Kirsten Sørensdatter, Karen Hansdatter, Maren Jørgensdatter, Anna Jensdatter alle fra Darum Sogn.

5.
womanJohanne Jesdatter‏‎ [I4229]
Født ‎1708 Darum, Darum Sogn, Ribe Amt, døbt ‎08 Jan 1708 Darum Sogn, Ribe Amt Anno 1798
Dom. 1 ma p. Epiphan. (8, Januar 1708)
blev Jes Hansens datter i Darum navnlig Johanne døbt. Susceptr. min kone. Test. Vinst Simonsd., Hans Hansen, Hans Joesen Christensen, Vielseøn, Margrethe Christensdatter Snenl Fin Hansdatter, Anna Pedersdatter, Anna Vinstdatter alle fra Darum. xxx x. xxx. xx
, døde ‎1751 Vejrup Sogn, Ribe Amt Bramming Gods skifteprotokol
Transskription: Gunner Jermiin Nielsen, 21 jan. 2021.
Afdød: Johanne Jesdatter, Synder Vejrup 13-12-1752. folio 21a opslag 23/86
Enke: Svend Christensen
Andre personer:
Cancellie Secretaire Henrich Christian Worm til Bramminge
Ridefoged Hans Tranberg fra ???? Bramminge
Enkemanden ????? Svend Christensen
5 børn I ægteskabet: 3 sønner og 2de døttre navnlig:
Jes Svendsen 17 aar,
Christian Svendsen 15 aar
Hans Svendsen ¼ aar
Anne Marie Svendsdatter 6 aar
Margrethe Svendsdatter 3½ år
Svend Christensen paatager sig formynderskabet for alle 5 børn

Vurderingsmænd Peder Andersen og Jep Jakobsen begge af Synder Vejrup
Så følger flere siders vurdering

foged Bierums haand og Segl udgivne. på den gaardtilliggende huuse og bygninger. af 31 ??? 1733 er bleven tilsagen bager i Riibe Nafnl Hans Jessen, og igien ovedraget
til Svend Christensen for dend summa 111 Rd af hvilke ?????
blev anført ??? slutning Litra No 1
Bygning

bygningerne vurderes til 100 Rd
Boens indtægt Summa 334 Rd
Summa Udgifter og anfordinger 79 Rd
I alt 254 Rd
Deles
Enkemand Svend Christensen 127 Rd
Jes 31
Christen 31
Hans 31
Anne Marie 15
Margrethe 15
børnenes penge bliver stående i gaarden til de bliver myndige

underskrifter af fuldmægtig Tranberg
Svend Christensen på børns og egne vegne
samt vurderingsmændene
‎, 42 eller 43 år


Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab
woman‎Margrethe Frandsdatter‏‎ [I3922]‎, datter af Frands Hansen og NN‏.

Gift ‎29 Maj 1712 Darum Sogn, Ribe Amt Darum kirkebog:
Copulati 1721
d 29 maj
Copulerede Thomas Hansen Wilslef og Margrete Frandsdatter af Darum
(gift 8 år) med:

manThomas Hansen‏‎ [I4232], søn af Hans og N.N.‏.
Født ‎Vilslev, døde ‎1757 Plovstrup Sogn, Ribe Amt Skifte Nielsbygård 29.11.1757 s. 75, ‎1st ægteskab med: Margrethe Frandsdatter, 2nd married/ related med: NN Nielsdatter, 3rd married/ related med: Jenge Christensdatter
Fæsteprotokol Bramminge Gods, 16.06.1736. Thomas Hansen I Stor Darum angående fæste i Lifstrup Vester Nebel Sogn??

Børn:

1.
man‎Jes Thomsen‏‎ [I4233]‎
Født ‎25 Maj 1713 Darum Sogn, Ribe Amt, døde ‎<1757 Fremgår ikke af skiftet efter faderen 1757‎, 43 eller 44 år

2.
man‎Hans Thomsen‏‎ [I4234]‎
Født ‎1715, døde ‎1715‎, under 1 år gammel
død som barn

3.
manHans Thomsen‏‎ [I4235]
Født ‎1718 St. Darum på Sneumgårds jorde, døbt ‎13 Nov 1718 Darum, Ribe Amt, døde ‎1772 Gørding‎, 53 eller 54 år, begravet ‎1774 Vejrup, Ribe Amt 55½ år gammel. Erhverv: fæste under Gørdinglund (‎1755), mister fæstet (‎1763)


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020