Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
N.N.‎

Married/ Related med:

woman Maren Hansdatter‏‎ #3032‎, datter af Mads Hansen og Ane Jesdatter‏.
Født ‎1816‎
Ifølge alle folketællinger er Maren Hansdatter født 1816-1817, altså et par år efter faderens død i 1814 (ifølge Hans Jessen, Billund)

Maren Madsdatter optræder således i folketællingerne:
1834 - datter af Jens Mortensen
1845, 1850 - Jens Mortensens steddater
1855, 1860 - Jens Mortensens husholderske
1870 Husmoder ( og sønnen Anton Peder Hjorth er husfader)

I 1844 får hun sønnen Anton Peder Hjorth, men er hele vejen igennem ugift. I FT 1845 er denne dreng i pleje i et hus (nr 23) i Føvling. Senere befinder han sig på gården, som han overtager i 1866

Barn:

1.
man Anton Peder Hjort‏‎ #3028‎
Født ‎1844 Føvling, Føvling Sogn, Ribe Amt‎
Panteobligation.

Jeg underskrevne Anton Peter Hjorth af Tobøl, tilligemed min af Øvrigheden i min Mindreaarighed under 22de f. M. beskikkedo Kurator Gaardeier Mads Pedersen af Tobøl, tilstaaer herved, at jeg ved Kjøbet af den Maren Madsdatter tilhørende forhen af Jens Nortensen eiede Gaard .1 i Tobøl i Feuling Sogn er bleven skyldig til Ribe Hospital den Summa 434 Rd., derved at jeg har overtaget den paa samme efter Panteobliga­tion af lste October 1833, thinglæst l8de October s. A., hvilende Gjæld til Hospitalet af denne Størrelse, samt at jeg endvidere har modtaget til Laan af samme Hospitals Midler contant 16 Rd., tilsammen 450 Hd., skriver Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler; og forpligter jeg mig herved til, saalænge denne Kapital hos mig forbli­ver indestaaende, at forrente samme med 4% pro anno, der erlægges til Hospitalsforstandoren i Ribe med Halvdelen i hver af de halvaarlige Terminer 11te Juni og 11te December, ligesom ogsaa at tilbage betale Kapitalen til hvilken af de fornævnte Terminer der med et heelt Aars Varsel fra min Side, men med et halvt Aars Varsel fra Kreditors Side lovligen opsiges.
Til Sikkerhed for Kapital, Renter og Omkostninger skadesløs, pantsæt­ter jeg herved med 1. Prioritets Panteret den mig ifølge Skjøde af 10te Januar d. A., thinglæst l2te s. M., tilhørende Gaard i Tobøl
med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme under Matr. Nr. 9 af Hartkorn 4 Td. 1/4 Alb. med Gammelskat 23 Hd. 35 sk., med tilhørende Andel i Sognets Kirke med Tiender og Jorder; - saa pantsætter jeg end­videre med samme Panteret Bygningernes Assuransesum 2000 Rd. , samt Gaardens Ind- og Udbo og Besætning, med Sæd, Avl og Afgrøde uden Und­tagelse.
Saafremt Renten udebliver over Forfaldstid, Skatterestancer paadra­ges, eller Pantet forringes, skal Kapitalen strax uden Opsigelse være forfalden til Betaling, og saavel i dette Tilfælde som naar ellers Søgsmaal maatte opstaa i Anledning af denne Gjældsforskrivning, underkaster jeg mig den hurtigere Rettergangsmaade efter Reglerne i Forordningen af 25. Januar 1828.
Endelig fraskriver jeg mig den Indsigelse, som i Tiden kunde gjøres mod Obligationens Gyldighed i Henhold til D. L. 5 - 14 - 4, hvis den maatte opnaa saadan Ælde.

Tobø1 i Feuling Sogn, den 28 Marts 1866.

Anton Peder Hjorth.

Til Vitterlighed:

Hans Juulsen. Peder Christensen.

som Kurator:

Mads Pedersen.

Læst i Gjørding - Malt Herreders Ret den l3 April 1806 og protokolle­ret folio 165.

Petersen.

Denne Obligation maa ikke pantsættes, transporteres, qvitteres eller
af pantebogen udslettes uden Stiftsøvrighedens fælleds paategnede Samtykke.

Ribe Stiftsøvrighed, den 3o Mai 1866.

H. Nielsen.

. . . . . . . .

I Henhold til Stiftsøvrighedens Decisibn til Udsættelsernes lste Post til Ribe Hospitalsregnskab for 1884/85 saalydende:

"Udsættelsen iagttages da Retsgyldigheden af den i Slutningen af Ob­ligationen meddelte Fraskrivelse er tvivlsom"
fornyer jeg herved min foranstaaende d. l3de April l866 thinglyste Forskrivning til Ribe Hospital, idet jeg frafalder enhver Indsigelse mod dens Gyldighed som kunde hentes fra Lovens 5 - 14 - 4, hvilken erklæring maa thinglæses uden Varsel til mig.

pt. Ribe d. 23 Marts 1886.

Anton Hjorth.

Til Vitterlighed
Erik givskov. ?

Foranstaaende Paategning læst i Gjørding - Malt Herreders Ret den 26. Marts 1886 og indført i Pantebogen Nr. 38 folio 59

F. Friis.

Da denne Obligation paany har opnaaet 20 Aars Alder fornyes den her­ved, og frafalder jeg enhver imod dens Gyldighed fra Lovens 5-14-4 hentet Indsigelse mod dens Gyldighed.


pt. Holsted den 19 Marts 1907.
Anton Hjorth­

Til Vitterlighed

? E. Damgaard.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020