Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Ane Bennetsen‏‎ [I25]‎, datter af Niels Bennetsen og Maren Sørensdatter‏.
Født ‎05 Apr 1830 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎10 Feb 1912 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, 81 år, begravet ‎19 Feb 1912 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Landhusmor
Sidder i uskiftet bo med sønnen Thomas

Gift ‎09 Nov 1853 Vorbasse Kirke, Vorbasse Sogn, Ribe Amt (gift 35 år) med:

manChristen Hansen Lind‏‎ [I24], søn af Hans Jessen og Cathrine Marie Christensdatter‏.
Født ‎03 Maj 1821 Ganderup, Fole Sogn, Haderslev Amt, døde ‎24 Jun 1889 Åstrup Sogn, Ribe Amt‎, 68 år, begravet ‎29 Jun 1889 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Gårdejer, Hansholm i Lintrup nord for Holsted
Købte i 1848 faderens gård, Nebelgaard, matr 3a på 50 Ha. Han solgte den dog senere. Havde ved folketællingen i 1870 gård (Hansholm) i Lintrup med ca. 85 tdr. Se bogen Vorbasse Hedesogns Historie.

Børn:

1.
womanMaren Christensen‏‎ [I87]
Født ‎14 Jul 1854 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎08 Maj 1939 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt‎, 84 år, begravet ‎13 Maj 1939 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt
"Til
Varde Købstads Skifteret
Underskrevne Enke Maren Nielsen f. Christensen af Agerbæk, Faaborg sogn, tillader mig herved at anmelde for den ærede Skifteret, at jeg agter at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter min den 26. Marts d.A. afdøde Mand, Husmand Hans Nielsen af Agerbæk med afdødes eneste Livsarvinger, Fællesbørn:
1 Dorthea f. Nielsen, gift med Gaardejer Marius Nissen, Lintrup, Holsted
2 Gaardejer Niels O. Nielsen, ibid. (samme sted)
3 Husmand Kristen Nielsen, Faaborg
4 Kathrine f. Nielsen, gift med Gaardmand Jens Poulsen, ibid.
5 Kirsten f. Nielsen, gift med Gaardejer P.Iversen, Rodebæk
6 Ane f. Nielsen, gift med Husmand N. H. Nielsen, Vrenderup
7 Husmand Simon Nielsen, Rodebæk
8 Ugift Marie Nielsen, Holsted
9 Landmand Jørgen Nielsen, Agerbæk
10 Tjenestepige Hansine Marie Nielsen, Agerbæk, mindreaarig
11 Tjenestepige Agnes Kirstine Nielsen. Agerbæk, mindreårig i H.t. disses herpå tegnede Samtykke.
Det oplyses, at vi levede i almindelig Formuefællesskab, at min Mand ikke har været i tidligere Ægteskab og at der intet Testamente forefindes.
Opgørelse i H.t. Arveafgiftslovens §4 vedlægges (desværre var den ikke vedlagt sagen).
Agerbæk, den 2.Juli 1918. Ærbødigst Maren Nielsen, f.Christensen

Undertegnede ..(her følger så alle børnenes navne en gang til) meddeler herved vor Moder og Svigermoder Maren Nielsen f. Christensen Tilladelse til at maatte forblive hensiddende i uskiftet Bo efter vor Fader og Svigerfader, Husmand Hans Nielsen af Agerbæk."
Herefter følger så alle underskrifterne, dateret fra den 25.juni til 1.juli 1818.
Ved sagsakterne var vedlagt en kuratorbeskikkelse for Kristen Nielsen som kurator for Hansine og Agnes, der jo var umyndige.

"Udskrift af Varde Kjøbstads Skifteprotokol Aar 1918 den 23. Juli blev fremlagt i Boet efter: Husmand Hans Nielsen. Agerbæk, død 26/3 1918. Anmeldelse fra Enken Maren f. Christensen, om at hun agter at forblive hensiddende i uskiftet Bo med Afdødes Livsarvinger, 9 myndige og 2 mindreaarige
Fællesbørn, i.H.t. disses Anmeldelsen paategnede Samtykke. Ægtefællerne levede i almindeligt Formuefællesskab og Manden har ikke været i tidligere Ægteskab. Der blev forevist 1 Kuratorbeskikkelse.
Skifteretten fandt intet at erindre imod at bemeldte Enke forbliver hensiddende i Uskiftet Bo. Saaledes passeret. C. Kiørboe.
'Udskriftens Rigtighed bekræftes. Varde Byfogedkontor den 9 November 1918. Gebyr m.m. 0.93 Øre. C.Kiørboe

Nærværende Skifteudskrift bedes tinglæst som Adkomst for Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen paa den hendes Mand i Følge Skøde tinglæst 14 December 1875, tilhørende Landejendom i Agerbæk, Faaborg Sogn, med Jorder, skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b. Agerbæk, Hartkorn 0-3-2-½ Alb og Matr Nr 5f, ibd. 0-0-1-1 3/4. Tilsammen 0-3-3-2 1/4 med paastaaende Bygninger med Tilbehør etc. Ejendomsskyldsvurderingssummen andrager 15000 Kr. Ved Tinglæsningen frafaldes Retsanmærkning.
Varde den 26 Februar 1919 for Vedkommende: Skafte-Christiansen, Byfogedfuldmægtig.
Der paahviler ikke Ejendommen som under Lb Nr 67-3 alm. Vurdering er vurderet til Ejendomsskyld 15000 Kr Skatterestance.
Varde Amtstue 1 Marts 1919. Carlsen.
Læst i Varde ... og indført i Pantebog 20 pag 65.
C.Kiørboe.
Stempelfri
Aftægtskontrakt
oprettet mellem underskrevne Landbruger Jørgen Nielsen som Aftægtyder og medunderskrevne Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen, som Aftægtstagerinde. Begge af Agerbæk. Som en del af Vederlaget for den mig, Jørgen Nielsen, ved Skøde af Dags Dato af min Moder, Maren Nielsen f. Christensen, overdragne nedenfor nærmere betegnede Ejendom, har jeg forpligtet mig samt herved forbinder mig og Ejendommens fremtidige Ejere til uden nogen Godtgørelse at svare Aftægt fra Dato til bemeldte min Moder Maren Nielsen, f. Christensen for hendes Livstid, saaledes som herefter nærmere bestemt.
1. Til Beboelse for Aftægtsenken indretter Aftægtsyderen, naar det forlanges med 3 Maaneders Varsel efter hendes Ønske og Anvisning til en bekvem og hyggelig Bolig de 3 østligste Fag af Ejendommens Stuehus saavel over som under Bjælkerne med 1 Koge Kakkelovn og 1 Komfur samt egen Indgang, hvilken Bolig Aftægtsyderen stadig maa vedligeholde saavel indvendig som udvendig paa Fag og Tag, saaledes at den altid er tæt og hyggelig at bebo, navnlig skal han aarlig kalke væggene og derhos forsyne Træværket med Oliemaling - eventuelt lade Værelserne tapetsere eller oliemale efter Ønske og saa ofte det er nødvendig. Aftægtsenken har ret til at have hos sig i Boligen, hvem hun maatte ønske. Aftægtsenken og øvrige Beboere af Aftægtsboligen har stadig fri og uhindret Færdsel af enhver Slags fra og til Boligen, overalt i Gaarden med Vejene paa Ejendommens Grund og paa dens ubesaaede Arealer samt i øvrigt overalt, hvor nødvendigt for dem at færdes, ligesom de stadig har fri Adgang til og Brug af Ejendommens Brønd og Retirade, Bageovn samt Brygge- og Bageredskaber, hvilket alt af Stedets Ejer holdes i god og forsvarlig Stand. Der overlades Aftægtsenken til hendes udelukkende Brug og Afbenyttelse et passende Brændselsrum i Ejendommens Udhus.
2. Aftægtsyderen skal aarlig i rette Brændselsbjærgningstid, senest inden 1 August levere Aftægtsenken følgende Brændsel, nemlig 20 000 Stk Klyne af forsvarlig Størrelse, tørre og
gode, hvilket Brændsel strax ved Leveringen skal indbringes i Aftægtsenkens Brændselsrum og der oplades efter hendes Ønske og Anvisning.
3. Aftægtsyderen er pligtig til at befordre Aftægtsenken med Heste og Vogn indtil 6 Gange aarlig til Besøg hos Slægt og Venner til Købstaden eller nærmeste Jernbanestation, dog ikke over 2 Mil fra Ejendommen samt 6 Gange aarlig til Kirke, alt paa Forlangende med Aftens Varsel, Tur og Retur, med passende Ophold og i det Hele med anstændig Befordring.
4. Aftægtsyderen er pligtig til at sælge Mælk til Aftægtsenkens Husstand til almindelige Dagspriser.
5. Ved Aftægtsenkens Død skal Aftægtsyderen besørge, men ikke bekoste hendes Begravelse paa hæderlig og anstændig Maade efter Egnens Skik og Brug.
Til Sikkerhed for denne Kontrakts punktlige Opfyldelse skadesløs i enhver Henseende pantsætter jeg, Jørgen Nielsen, herved med oprykkende Prioritets Panteret næstefter et saa stort Laan, som til enhver Tid kan erholdes paa 1 Prioritet af offentlige eller private midler, derunder Kreditforeningsmidler, hvorved bemærkes, at der for Tiden paa Ejendommen hæfter 7500 Kr til den vest og sønderjyske Kreditforening ifølge Panteforskrivning, tinglæst 10 Januar 1910, med statusmæssige Forpligtelser den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidigt hermed tilhørende Landejendom i Agerbæk, Faaborg Sogn med Jorder skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b Agerbæk, Hartkorn 0-3-2-½ med de paa Ejendommen nu og fremtidigt værende Bygninger med mur- søm og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler samt andet Tilbehør, saavel som Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning, Ildebrændsel, Besætning, Inventarium og andet Udbo samt Bygningernes og de andre Genstandes Brandassurancesummer al af Ejendommen gaaende Leje og Interesse og de Forbedringer og Forøgelser, som Pantet maatte undergaa, samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
For Beregning af Tinglæsningsgebyret ansættes denne Aftægts højeste aarlige Værdi til ikke at overstige 150 Kr.
Denne Kontrakt tiltrædes af mig, Maren Nielsen f. Christensen.
Det respekteres, at der paa Ejendommen hæfter:
a. Deklaration - i Skøde - læst den 14 December 1875 ang. Mergelkastning og Vej
b. Deklaration læst 9 Februar 1914 ang. offentlig Vej.
Til bekræftelse underskrevet i Overværelse af Vitterligheds
vidner
Agerbæk, den 5 Marts 1919
Som Aftægtstagerinde: Maren Nielsen f. Christensen
Som Aftægtsyder: Jørgen Nielsen
Til Vitterlighed om begge Underskrifter og om Dateringens Rigtighed: Kristen Nielsen, Jens Poulsen
Læst. i Varde og indført i Pantebog 20 pog 66."

2.
man‎Niels Bennetsen Kristensen‏‎ [I33]‎
Født ‎05 Sep 1855 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎11 Nov 1931 Sct. Josefs Hospital i Esbjerg‎, 76 år, begravet ‎18 Nov 1931 Åstrup Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Husmand, gårdejer i Åstrup Sogn

3.
man‎Hans Christensen Lind‏‎ [I28]‎
Født ‎26 Feb 1857 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎29 Jul 1934 Grindsted Sygehus, Grindsted Sogn, Ribe Amt‎, 77 år, begravet ‎02 Aug 1934 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Gårdejer, Hansholm i Lintrup nord for Holsted

4.
manJacob Cristensen Lind‏‎ [I29]
Født ‎10 Dec 1858 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎16 Maj 1946 De Gamles Hjem i Agerbæk‎, 87 år, begravet ‎20 Maj 1946 Vejrup, Vejrup Sogn, Ribe Amt
Skifter navn til Lind i 1906 (Kirkebogen for Vejrup Sogn)

5.
woman‎Katrine Marie Kristensen‏‎ [I26]‎
Født ‎27 Jul 1861 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎01 Maj 1874 Lintrup, Holsted Sogn‎, 12 år, begravet ‎06 Maj 1874 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

6.
manSøren Peter Cristensen Lind‏‎ [I30]
Født ‎17 Feb 1863 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎07 Dec 1945 Godset Iselingen ved Vordingborg‎, 82 år. Erhverv: Godsejer Iselingen ved Vordingborg
Søren Peder blev født i Nebel, Vorbasse sogn den 17. februar 1863. Han blev døbt i Vorbasse kirke den 6. april, og hans faddere var: "Ane Riisbøl Jørgensen, Thomas Hansen og Hustru Marie, Gaardmand Hans Christensen, alle af Vorbasse Sogn. "
Min fætter Hans Ejler Nielsen mener, at Søren Peder var på landbrugsskole på Sjælland i sine unge dage, hvorfra han kom til Lolland. Her blev han gift med Karen Hansine Pedersen, født i Rodledshuse i Våbensted sogn den 19. oktober 1858, datter af husmand Peder Eilertsen og Else Hansdatter. Min far har fortalt, at hun var mejerske. De boede en overgang i Maribo, for der er deres børn født, og Søren Peder var mejeriejer, men hvor vides ikke.
Den 11. august 1905 får Søren Peder skøde på Vindebygaard i Vindeby sogn på Lolland. Gården havde et samlet areal på 186,5 ha, deraf 163,3 ha ager, 11 ha eng, 7,7 ha skov, 2 ha rørskær og 2,5 ha have og gårdsplads. Han betalte 265.000 kr for gården, men allerede i 1907 solgte han den igen for 285.000 kr.
I 1908 købte han gården "Storehedinge Hovedgård" for 358.000 kr. Gården ligger inde i selve Store Heddinge. Den havde et samlet areal på 227 ha, deraf 2,2 ha skov og resten ager. Han ændrede gården navn til "Louisenborg", og i de følgende år solgte han en del jord fra til byggegrunde. I 1919 solgte han så gården for 880.000 kr.
I årene 1919-1923 ved jeg ikke, hvad han foretog sig, men den 15. maj 1923 fik han skøde på hovedgården "Iselingen" ved Vordingborg. Denne gård havde et samlet areal på 403,2 ha, deraf ca. 276 ha ager, 106 ha skov, 11 ha eng og mose og 10,5 ha have, park og gårdsplads. Prisen på gården var 925.000 kr, hvoraf Søren Peder betalte kontant ca. 275.000 kr. Ejendommens bygninger bestod af hovedgården "Iselingen", Ørslev kirke, samt 7 huse.
Søren Peter Lind og Karen Hansine Pedersen oprettede i 1922 et testamente.
Karen Hansine døde af en hjerneblødning den 11. februar 1932 på Iselingen. Hun blev begravet den 18. februar på Storehedinge kirkegård ved siden af sønnen, Ejler Aksel Lind. Søren Peder Lind døde den 7. december 1945. Han blev brændt og urnen nedsat på kirkegården i Ørslev.
Min fætter, Hans Ejler Nielsen oplyser efter hans far, Simon Nielsens fortælling:
"Jacob og Thomas var vist de eneste, Søren Peder stod i brevveksling med. Han skrev gerne til Jacob, og i samme konvolut var der så et brev til Thomas. Søren Peder var nærig, og på denne måde kunne han spare porto. Han var dog ikke mere nærig, end at han ofte sendte penge til Thomas, der altid var fattig. Da der engang kom brev til Jacob, spurgte en bekendt, om der så var brev til Thomas også. "Ja, det var der, men jeg fik ikke lov at se brevet," svarede Jacob.
Søren Peders kone var mejerske, vistnok fra Lolland. De havde først en stor gård ved Hedehusene, har Kathrine Bennetsen, hans niece, fortalt. Denne gård solgte han og tjente 275.000 kr på det. Så købte han "Iselingen" ved Vordingborg af slægten Hammerich. Hans datter Elly blev gift med O. Bille.
Jacob og Thomas besøgte ham engang, vist nok før krigen. De rejste med tog til Vordingborg og gik så ud til gården, men det var Søren Peder meget utilfreds med. De skulle være kommet standsmæssigt til godset, og de kunde jo bare have ringet til ham, så havde hans privatchauffør hentet dem på banegården i Vordingborg.
En dag skulle de ud for at tage bedriften i øjesyn, og de traf et par mænd, der stod og tærskede med plejl. De stod så lidt og så på dem, og Søren Peder sagde til den ene af karlene, at han syntes ikke der var slag nok i plejlen. "Det kender godsejeren nok ikke noget til" svarede karlen. Så trak Søren Peder jakken af, tog plejlen og gav sig til at tærske, så det forslog. Nå, karlen kunne jo ikke vide, at godsejeren havde været daglejer, da han var 24 år gammel.
Så kom de ind i stalden, og der stod en ko og løftede på det ene ben. Thomas mente, Søren Peder skulle gå ind for at ringe efter dyrlægen. "Nej, det skal jeg ikke. Det har jeg både en overfodermester og en inspektør til at tage sig af. Det undrede de to brødre sig over, men de havde jo heller ikke før været på en gård med over 100 køer, det var utænkelig i Vestjylland i 30-erne.
Når Søren Peder enkelte gange var i Vestjylland., kørte han i egen bil med privatchauffør, og han boede hos broderen Hans Lind i huset i Bramming. I et brev Søren Peder skrev, da tyskerne var kommet til Danmark, stod der: "Sænk dog det forbandede pak deres skibe i Storebælt".
Selv om Søren Peder var nærig, så lånte han dog Thomas Linds søn, Carl, 5000 kr til at studere til præst for, og da Carl havde bestået eksamen, eftergav han ham gælden."
Jeg husker selv, at bedstemor, Maren Christensen engang fik besøg af Søren Peder. Vi børn blev klædt i vores bedste tøj, men fik streng besked på ikke at nærme os den fine gæst. Vi fik dog set både ham selv og hans bil, og jeg tror nok, det var bilen, der imponerede os mest.
Testamente
Vi underskrevne Ægtefæller, fhv. Godsejer Søren Peter Lind og Hustru Karen Hansine Lind, født Pedersen, af Storehedinge opretter herved saalydende

Testamente
I
Skulde jeg, Søren Peder Lind, afgaa ved Døden før min Hustru, og der findes Livsarvinger af vort Ægteskab, da tillægger jeg hende den samme Ret til at forblive hensiddende i uskiftet Bo med vore fælles myndige og umyndige Livsarvinger, som efter Loven tilkommer mig, saafremt jeg overlever hende.
II
Skulde der, naar en af os afgård ved Døden ikke findes Livsarvinger af vort Ægteskab, da skal den længstlevende være den førstafdødes eneste Arving.
III
Vi bestemmer herved, at ved den længstlevendes Død skal vor Datter, Elly Lind - eventuelt hendes Livsarvinger - arve alt, hvad vi efterlader os.
Men skulde vor Datter være afgaaet ved Døden før den længstlevende af os uden at efterlade sig Livsarvinger, saa skal alt, hvad der findes i Boet ved den længstlevendes Død, deles lige imellem mine, Søren Peder Linds Arvinger efter Loven og min Kone, Karen Hansine Linds Livsarvinger efter Loven, efter de Arveforhold, som finder Sted ved den længstlevendes Død.
IV
Saafremt vor Datter er i Live ved den længstlevendes Død, skal en Kapital paa 200.000 Kr af den hende ved den længstlevendes Død tilfaldende Arv baandlægges under Overformynderiets Bestyrelse til Rentenydelse for hende, saalænge hun lever. Renterne af Kapitalen skal udbetales vor Datter i de halvaarlige Terminer mod hendes egenhændige Kvittering, udstedt for hver enkelt Termin.
Den baandlagte Kapital og Renterne deraf skal være og forblive vor Datters Særejendom, udenfor Formuefællesskabet med hendes eventuelle Ægtefælle og skal være unddraget af Forfølgning fra Kreditors Side.
V
Vi bestemmer endvidere, at den i Post 4 foran anførte Kapital paa 200.000 Kr ikke skal indsættes i Overformynderiet i kontante Penge, men den skal anbringes der i solide 4½ % Kreditforenings- eller og Kreditkasseobligationer, saaledes at der kun anbringes Obligationer af paalydende Værdi 200.000 Kr, uden Hensyn til Obligationernes Kursværdi.
Den anførte Kapital skal saavidt muligt udlægges vor Datter i de Kasseobligationer, som forefindes i Boet (tilstrækkeligt af saadanne Obligationer suppleres) ved den længstlevendes Død, men skulde der ikke i Boet forefindes tilstrækkeligt af saadanne Obligationer suppleres Beholdningen ved Indkøb. I Tilfælde af Udtrækning af de baandlagte Obligationer foretages der nyt Indkøb af saavidt muligt Obligationer af samme Serie som de Udtrukne.
De baandlagte Obligationer forsynes med fornøden Prohibitivpaategning.
VI
Dette Testamente underskriver vi i Overværelse af Notarius publicus, i hvis Embedsprotokol det vil være af indføre med den Retsvirkning, at en Udskrift deraf skal være lige saa gyldig som Originalen.
Storehedinge, den 3die Juli 1922.
P. Lind Signe Lind

7.
unknown‎Jørgen Christensen Lind‏‎ [I31]‎
Født ‎13 Sep 1865 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎31 Jan 1892 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, 26 år, begravet ‎06 Feb 1892 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Mølleforpagter

8.
woman‎Bendeline Christensen Lind‏‎ [I27]‎
Født ‎06 Maj 1867 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎22 Aug 1949 Bække, Bække Sogn, Ribe Amt‎, 82 år, begravet ‎26 Aug 1949 Bække, Bække Sogn, Ribe Amt

9.
manKristian Marius Kristensen‏‎ [I32]
Født ‎25 Mar 1869 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎06 Jun 1933 Amtssygehuset i Århus‎, 64 år, begravet ‎13 Jun 1933 Foldby. Erhverv: Gårdejer

10.
manThomas Christensen‏‎ [I576]
Født ‎14 Okt 1871 Lintrup, Holsted Sogn, døde ‎18 Apr 1954 Krogager, Ansager Sogn, Ribe Amt‎, 82 år, begravet ‎Agerbæk. Erhverv: Husmand


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020