Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman NN. Henriksdatter‏‎ #2841‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

man Peder Laugesen Rafn‏‎ #2445‎, søn af Lauge (Pedersen? eller Jessen) Rafn og N.N.‏.
Født ‎før 1529, døde ‎1571‎, mindst 42 år. Erhverv: Gaardejer af Lille Villing i Smidstrup, Herredsfoged i Lille Velling, ‎1st married/ related med: NN. Henriksdatter, 2nd married/ related med: Kirsten Jensdatter
Peder Laugesen Rafn giftede sig formentlig i sit første ægteskab til Vellinggaard på 35 tdr. Hartkorn. Skiftet efter ham holdtes på St. Pedersdag 1571.
Ll. Velling ligger mellem Vejle og Fredericia. Nævnt som herredsfoged i to landstingsdomme 1559 og 1562. Når hans dom fra herredstinget blev anket til Landstinget i Viborg, måtte han stå frem og forsvare den. Han fik dem begge stadfæstet. Efter enkens død starter de 9 børn et større slagsmål om arveretten til gården, og det ruller videre i et halvt århundrede! Det bevirker utallige retssager ved Holmans herredsting, og de går i reglen videre til Viborg Landsting, hvis protokoller er bevaret, mens Holmans gik tabt i Svenskekrigen. 14 aug. 1569 har to af sønnerne Lauge og Niels indgået forlig om at dele gården i to.

Børn:

1.
man Lauge Pedersen Rafn‏‎ #2842‎
Døde ‎22-08-1579. Erhverv: sognepræst i Torstrup og Horne
a. Lauge anlagde sag mod sin mor angående sin fædrene arv. Citat fra Ribe rådstuedombøger 1527-1576: ”1571 (108). Kopi efter originalen af hr. Lauge Rafns landstingsdom af Viborg landsting. Axel Jull til Willestrup, landsdommer udi Nørre Jylland og Gunde Skriver, landstingshører ibd. gør vitterlig, at år efter Guds byrd 1571 lørdag post dom jubilate (12. maj) på Viborg landsting var skikket hæderlig mand hr. Lauge Rafn i Torstrup på den ene og havde udi retten stævnet sin mor fornumstig kvinde Kirsten Rafn i Velling på den anden side, fordi hun ville formene ham hans fædrene arv, som han efter sin afgangne far skulle tilfalde, med en skrivelse der skulle være skrevet og forseglet, at han skulle have standet sin far for, at han havde holdt ham til skole og studium, 13 snese daler, endog han ikke ham så stor en sum skulle til sin underholdning have standet, ej heller ment slig skoles underholdning burde ham i sin arv at tilregnes. Så mødte Hans Kielbeck på fornævnte Kirsten Rafns vegne og fremlagde en beseglet skrivelse, hvorledes hr. Lauge skulle have standet sin far udi 13 år, at han holdt ham til skole og studium, vel 13 snese daler, både til sko, klæder og bøger med mere. Samme skrivelse bemelder, og derhos mente, at fornævnte hr. Lauge burde sådanne penge udi sin arv at afkvitte. Dertil svarede hr. Lauge, at hans far og mor samtligen har sat ham i skole, og at de begge skulle have ham nogen underholdning besørget, og sat i ret, om det kunne ham tilregnes, at han ikke burde sin fædrene arv at bekomme. Med mange flere ord og tale derom dem imellem var. Da efter tiltale og gensvar og sagens lejlighed, så og efterdi hr. Lauges far og mor samtlig med vilje og kundskab har sat ham i skole og studium og begge af deres avlede penge har ham med underholdning besørget, og ikke det findes i loven eller har været hørt landsensvis, at være forældre deres børn slig bekostning at påregne eller at dømme slig kostgæld at stande dem for fulde deres rette arv at formindske, og slig en sag vil over hele landet udstrækkes, da vil vi ikke hr. Lauge nu om sådan skoles underholdning efter faderens død af moderen at kunne vides eller hans rette arvelod og part dermed at formindske. (13 snese dalere, altså 260 dalere, svarer vel i nutidens penge til ca. 260.000 kr). Lave Rafn i Velling nævnes 1569 i Kronens skøder.
2.
man Henrik Pedersen Rafn‏‎ #2843‎
Døde ‎før 1589. Erhverv: selvejerbonde i Skærup og herredsskriver i Holmans herred
Han betegnes “ligesom sin søn og sønnesøn en hæderlig og kristelig mand, der ingen havde forurettet”. Sandsynligvis giftede han sig med en datter af herredsfoged Niels Mikkelsen (Troelsen) i Pjedsted og hustru Dorthe Pedersdatter (Glambek).

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020